Skip to content

Nùkplɔnkplɔn 25: Xɔ́ntɔn Zunzun

Nùkplɔnkplɔn 25: Xɔ́ntɔn Zunzun

Xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ sixu ɖó xwè ɖebǔ, ye ni vɛ́ ko yí wǎn nú Jehovah. Mɛ̌ ka nyí xɔ́ntɔn towe lɛ?