Skip to content

Wɛn ɖé nú Xwédo Lɛ

Wɛn ɖé nú Xwédo Lɛ

Anthony Morris III, ee nyí ɖokpo ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é sɔ́ video cicaví tɔn ɖebɔdoɖewu elɔ lɛ sín nu ɖó te; video enɛ lɛ nyí azɔ̌wanú ɖevo bo na d’alɔ mɛjitɔ́ lɛ bɔ ye na kplɔ́n vǐ yetɔn lɛ.