Skip to content

Nùkplɔnkplɔn 1: Nɔ Setónú nú Mɛjitɔ́ Towe Lɛ

Nùkplɔnkplɔn 1: Nɔ Setónú nú Mɛjitɔ́ Towe Lɛ

Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ setónú nú mɛjitɔ́ mǐtɔn lɛ? Kalɛbu kplɔ́n nǔ e wu mɔ̌ biblo ɖò taji é. Bo kpɔ́n.