Skip to content

Nǔkplɔnkplɔn 14: Sɔnǔ nú Xósin Towe

Nǔkplɔnkplɔn 14: Sɔnǔ nú Xósin Towe

Etɛwu é ka ɖò taji tawun ɖɔ a ni nɔ sɔnǔ nú xósin ɖěɖee a na na ɖò kplé jí lɛ é? Nɛ̌ a ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?