Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔkplɔnkplɔn 32: Nǔ Sinsɛnzɔ́ ɔ Ni Kpa We

Nǔkplɔnkplɔn 32: Nǔ Sinsɛnzɔ́ ɔ Ni Kpa We

Nǔflínmɛ klewun ɖé lɛ ɖíe cobɔ a na yì kúnnuɖegbé.