Skip to content

Nùkplɔnkplɔn 8: Nɔ Tito Jí, Bo Lɛ́ Nɔ Mimɛ̌ Jí

Nùkplɔnkplɔn 8: Nɔ Tito Jí, Bo Lɛ́ Nɔ Mimɛ̌ Jí

A ka sixu nɔ tito jí, bo lɛ́ nɔ mimɛ̌ jí Jehovah ɖɔhun à? Kalɛbu kplɔ́n nùɖé.

Lɛ̌ Kpɔ́n

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

D’alɔ Kalɛbu Bonu É Ni Sɛ̀ Nǔ Xwè!

Yǐ azɔ̌zɔ́nmɛwema ɔ, alǒ zǐn bo d’alɔ ɛ bonu é ni mɔ ayihundanú tɔn atɔ́ɔ́n lɛ, bo sɛ̀ ye xwè.