Skip to content

Nùkplɔnkplɔn 2: Nɔ Setónú nú Jehovah

Nùkplɔnkplɔn 2: Nɔ Setónú nú Jehovah

Ayihundanú e mǐ nɔ dó d’ayihun na lɛ é sixu nyí xó wɛ à? Kpɔ́n xósin ɔ xá Kalɛbu hwenu e é na ɖò xɔ́ntɔn Jehovah tɔn huzu wɛ é.