Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 24: Jehovah Bló Nǔ lɛ Bǐ B’ɛ Jiwǔ

Nùkplɔnkplɔn 24: Jehovah Bló Nǔ lɛ Bǐ B’ɛ Jiwǔ

Aniwu Jehovah ka bló nǔ ɖɛkpɛɖɛkpɛ lɛ bɔ ye sukpɔ́ sɔmɔ̌?