Skip to content

Nùkplɔnkplɔn 13: Jehovah Na D’alɔ We Bɔ A Na Gbó Adɔ

Nùkplɔnkplɔn 13: Jehovah Na D’alɔ We Bɔ A Na Gbó Adɔ

Xɛsi ka ko ɖi we dó xó Jehovah tɔn ɖiɖɔ wu kpɔ́n à? Nɛ̌ Jehovah ka sixu d’alɔ we bɔ a na gbó adɔ gbɔn?