Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 18: Ðǒ Sísí nú Xwé Jehovah Tɔn

Nùkplɔnkplɔn 18: Ðǒ Sísí nú Xwé Jehovah Tɔn

Etɛwu a ka ɖó na wà nǔ ganji ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ?