Skip to content

Nùkplɔnkplɔn 16: Ðɔ Mawuxó Dó Jonɔgbe Mɛ

Nùkplɔnkplɔn 16: Ðɔ Mawuxó Dó Jonɔgbe Mɛ

Kpɔ́n lee Kalɛbu kpo Sofia kpo ɖɔ Mawuxó nú mɛ e ma nɔ dó gbè yetɔn ǎ é ɖé gbɔn é.