Skip to content

Han E Xlɛ́ “Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn” Sín Akpáxwé lɛ É

Han E Xlɛ́ “Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn” Sín Akpáxwé lɛ É

Nǔ gegě wɛ Kalɛbu kpo Sofia kpo ko kplɔ́n. A ka sixu flín ɖé lɛ ɖ’emɛ à?