Skip to content

É Na Cɛ́ nú We

É Na Cɛ́ nú We

Mǐ hɛn ɔ, mǐ na zun xɔ́ntɔn xá mɛ e ɖó xwè ɖebǔ é. Mɛ ɖětɛ lɛ a ka jló na zun xɔ́ntɔn xá ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ?

Lɛ̌ Kpɔ́n

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN

É Na Cɛ́ nú We

Mɛ e lɛlɛ̌ dó we lɛ é ni sù nukún towe mɛ, bonu a zun xɔ́ntɔn e na nɔ ayǐ sɔyi lɛ é ɖò ye mɛ!