Skip to content

D’alɔ Kalɛbu Bonu É Ni Sɛ̀ Nǔ Xwè!

D’alɔ Kalɛbu Bonu É Ni Sɛ̀ Nǔ Xwè!

Yǐ azɔ̌zɔ́nmɛwema elɔ, bo d’alɔ Kalɛbu bonu é ni mɔ ayihundanú tɔn atɔ́ɔ́n lɛ. Kalɛbu sɛ̀ nǔ tɔn lɛ xwè, ɖó é ba na setónú nú mamáa tɔn.

 

Lɛ̌ Kpɔ́n

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN

Nɔ Tito Jí, Bo Lɛ́ Nɔ Mimɛ̌ Jí

Jehovah sɔ́ nǔ ɖokpo ɖokpo ɖó tɛn yetɔn yetɔn mɛ. Kplɔ́n lee a sixu nɔ tito jí, bo lɛ́ nɔ mimɛ̌ jí gbɔn é!