Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jehovah, Xɔ́ntɔn Ce Ðagbe Hugǎn Ɔ

Jehovah, Xɔ́ntɔn Ce Ðagbe Hugǎn Ɔ

Jehovah dá nǔ ɖɛkpɛɖɛkpɛ lɛ nú mǐ bonu mǐ na ɖu vivǐ yetɔn, ɖó é nyí Xɔ́ntɔn mǐtɔn wutu. A sixu flín ɖé lɛ à?