Skip to content

Video E Ɖè É

Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn Jlajlá: Jehovah Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Nǔ e sɔgbe é wiwa nɔ fá hwebǐnu ǎ, amɔ̌, mǐ ɖó na jó gbè ǎ.