Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Azɔ̌zɔ́nmɛ lɛ Dó Ðiɖe lɛ Jí

Yǐ azɔ̌zɔ́nmɛ lɛ dó ɖiɖe lɛ jí bo na zán ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn mitɔn e ja é hwenu. Zǐn azɔ̌zɔ́nmɛ lɛ ɖokpo ɖokpo, bo sá nǔ dó ɖiɖe lɛ mɛ alǒ dɔn xwi tíwúntíwún lɛ cá bo dó fó ɖiɖe lɛ na, enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ lɛ.

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé elɔ ko ɖò gbè elɔ mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ.