Skip to content

Vǐ Kplɔnkplɔn

Azɔ̌kplɔnmɛ

Lee Mi Na Kplɔ́n Vǐ Mitɔn Gbɔn É

Tódɔnnúmɛ nyí sɛ́n dido kpo mɛ xixo kpo kɛɖɛ sín xó ǎ.

Lee A Sixu D’alɔ Vǐ Towe lɛ Bɔ Ye Na Ðu Ðò Awakanmɛ Kú Mɛ Jí Gbɔn É

Awakanmɛ nɔ wá kú mɛ ɖò gbɛ̀ mɛ. Kplɔ́n vǐ towe lɛ bonu ye ni tuùn ɖɔ awakanmɛ sixu wá kú emi ɖò gbɛ̀ mɛ, bo d’alɔ ye bonu ye na sixu ɖeɖɛ.

Lee A Sixu D’alɔ Vǐ Towe Bɔ É Na Yì Nukɔn Ðò Wemaxɔmɛ Gbɔn É

Tɛ́n kpɔ́n bo tuùn tagba e zɔ́n tawun bɔ vǐ towe nɔ yí kɛ́n kpɛví lɛ é, lobo sísɛ́ ɛ dó nǔkplɔnkplɔn kɔn.

Enyi È Ba Nǔɖɔ Vǐ Ce ɔ ka Ló?

Wlɛnwín ɛnɛ sixu d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n vǐ towe lee é na wà nǔ xá nǔɖɔbamɛtɔ́ ɖé gbɔn é.

Nɛ̌ Mɛjitɔ́ lɛ ka Sixu Kplɔ́n Nǔ Vǐ Yetɔn lɛ Dó Mɛ̌ Wu Gbɔn?

Nǔgbododó xɔ akwɛ e na d’alɔ we bɔ a na ɖɔ xó nú vǐ towe lɛ dó mɛ̌ wu bo na lɛ́ nya xɛ ɖò ye jí sín mɛ e nɔ ɖóxó xá vǐ kpɛví lɛ é sí lɛ é gegě ɖò Biblu mɛ.

Cyɔn Alɔ Vǐ Towe lɛ Jí

Kalɛbu kpo Sofia kpo mɔ wlɛnwín e na d’alɔ ye bɔ ye na nɔ ayijayǐ mɛ lɛ é.

Xóɖiɖɔ nú Vǐ lɛ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu

Hwetɛnu mɛjitɔ́ lɛ ka ɖó na jɛ xó ɖɔ xá vǐ yetɔn lɛ jí dó xóta taji enɛ jí? Nɛ̌ ye ka ɖó na wà mɔ̌ gbɔn?