Skip to content

ALƆDÓ NÚ XWÉDO LƐ

Lee È Sixu Ðè Wanyiyi Xlɛ́ Gbɔn É

Lee È Sixu Ðè Wanyiyi Xlɛ́ Gbɔn É

Enyi xwè lɛ ɖò yiyi wɛ ɔ, wanyiyi e mɛ ɖěɖee wlí alɔ é ɖé lɛ nɔ ɖexlɛ́ yeɖée lɛ é nɔ jɛ ɖiɖekpo jí. Enyi nǔ nyí mɔ̌ ɖò alɔwliwli towe mɛ ɔ, é ka ɖó na ɖu ayi mɛ nú we wɛ à?

 Nǔ e a ɖó na tuùn é

Wanyiyi ɖiɖexlɛ́ ɖò taji cobɔ alɔwliwli ɖé na lidǒ. Lee nǔ ɖuɖu kpo sin nunu kpo hwɛhwɛ ɖò taji cobɔ è na mɔ hlɔnhlɔn bo ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe gbɔn é ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ wanyiyi ɖiɖexlɛ́ hwɛhwɛ nɔ wà ɖagbe nú alɔwliwli ɖé b’ɛ nɔ lidǒ. Enyi alɔwliwli ɖé na bo tlɛ ko bló xwè mɔkpan ɔ, asú kpo asì kpo ɖó na nɔ na jiɖe mɛ e ye da é hwɛhwɛ ɖɔ emi yí wǎn n’i tawun, bɔ nǔ tɔn nɔ lɛ́ ɖu ayi mɛ nú emi.

Wanyiyi nǔgbo ɔ nɔ wà cejɛnnabi sín nǔ ǎ. É nɔ xò awǎjijɛ mɛ ɖě ɔ tɔn sín kan. Mɔ̌ mɛ ɔ, é nyí hwenu e wanyiyi ɖiɖexlɛ́ jló asú alǒ asì ɖagbe ɖé ajijimɛ é kɛɖɛ wɛ é nɔ ɖexlɛ́ ǎ, loɔ, é nɔ mɔ ɖɔ mɛ e emi da é ɖó hudo wanyiyi tɔn, bo nɔ tɛ́n kpɔ́n lobo nɔ sú dò tɔn.

Ðò kpaa mɛ ɔ, asì lɛ nɔ ɖó hudo wanyiyi tɔn hú asú lɛ. Asú ɖé sixu ɖó wanyiyi e gɔ́ngɔ́n tawun é nú asì tɔn. Loɔ, enyi zǎnzǎn lɛ kpo gbadanu lɛ kpo alǒ jɛ nukɔn nú xóɖóxámɛ kɛɖɛ jɛn é nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ asì tɔn ɔ, nyɔnu ɔ sixu mɔ ɖɔ nǔ emitɔn kún nɔ ɖu ayi mɛ n’i kaka ɖé ó. É nyɔ́ tawun ɖɔ è ni nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ hwɛhwɛ ɖò kéze ɖokpo ɖokpo mɛ.

 Nǔ e a sixu wà é

Nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ ɖò xógbe mɛ. Xógbe xlohun ɖé lɛ, ɖi “Un yí wǎn nú we” alǒ “A xɔ akwɛ nú mì tawun” sixu zɔ́n bɔ mɛ e a da é na mɔ ɖɔ a na wlí yɛ̌yi nú emi.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Nǔ e gɔ́ ayi mɛtɔn mɛ ɔ wɛ nu mɛtɔn nɔ ɖɔ.”—Matie 12:34.

Wěɖexámɛ: Xógbe mɛ kɛɖɛ wɛ a na ɖè wanyiyi xlɛ́ ɛ ɖè ǎ. Nɔ wlan dó wema jí, gbɔn alokan, alǒ ɛntɛnɛti jí sɛ́dó é.

Nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ ɖò nǔwiwa mɛ. Así kplá kɔ nú mɛ, si kí nú mɛ, alǒ alɔ mɛtɔn hinhɛn kpowun sixu xlɛ́ ɖɔ xó jɔ xó ɖɔ wɛ a ɖè bo ɖɔ “Un yí wǎn nú we.” Alɔ ɖiɖó mɛ wu yɛ́ɛ, nukún biblo nú mɛ, alǒ nǔnamɛ sín hweɖenu jɛ hweɖenu sixu lɛ́ xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɖě ɔ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mɛ nǔgbo nǔgbo. Etɛ è ka sixu ɖɔ dó alɔ ɖé lɛ didó asì mɛtɔn, ɖi sáki hinhɛn n’i, hɔn ɖé hunhun n’i, gannú lɛ klɔ́klɔ́ n’i, avɔ nyinya n’i, alǒ nǔɖuɖu ɖiɖa n’i wu? Nú mɛɖé lɛ ɔ, nǔ enɛ lɛ nyí alɔdidó mɛ ɖò ali tawun tawun ɖé lɛ nu kpowun ǎ, wanyiyi ɖiɖexlɛ́ ɖò nǔwiwa mɛ wɛ ye nyí!

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mi ma nú mǐ ni nɔ yí wǎn nú mɛ ɖò nu kpo xó víví kpo kpowun ó; loɔ, wanyiyi titewungbe e nɔ ɖè éɖée xlɛ́ gbɔn nǔwiwa lɛ mɛ ɔ wɛ mǐ ɖó na ɖó.”—1 Jaan 3:18.

Wěɖexámɛ: Nɔ wà nǔ xá mɛ e a da é lee a nɔ bló gbɔn hwenu e mi ɖò xɔ́ntɔn mɛ é ɖɔhun.

Mi nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́. Kpɔ́ninɔ miɖokponɔ na hɛn alɔwliwli mitɔn lidǒ, bo na na jiɖe mɛ e a da é ɖɔ kpɔ́ninɔ xá ɛ nɔ víví nú we. É ɖò wɛn ɖɔ enyi mi ɖó vǐ alǒ ɖó na ɖɔ xó dó azɔ̌ gegě jí gbè bǐ gbè ɔ, tuto biblo bo na zán hwenu ɖó kpɔ́ miɖokponɔ sixu vɛwǔ. Vlafo mi sixu bló tuto bo nɔ wà nǔ xlohun ɖé lɛ ɖi zɔnlin ɖiɖi ɖó kpɔ́ hwɛhwɛ, mi mɛ we lɛ kɛɖɛ.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɔ dò nú nǔ e nyí nǔjɔnǔ hugǎn lɛ é.”—Filipunu lɛ 1:10, nwt.

Wěɖexámɛ: Asú kpo asì kpo e alɔnu yetɔn nɔ ján é ɖé lɛ nɔ ba táan hwɛhwɛ bo nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ gbadanu lɛ alǒ aklunɔzán gbla fifó lɛ.

Tuùn mɛ e a da é. Mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó nǔ e é nɔ yí wǎn na ɖò wanyiyi ɖiɖexlɛ́ mɛ linu é. Mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó lee mɛ ɖokpo ɖokpo ba ɖɔ è ni nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ emi gbɔn é kpo bǎ e mɛ é na nɔ bo nyɔ́ é kpo jí. Enɛ gudo hǔn, dǒ gǎn bo sú mɛ e a da é sín hudo lɛ sín dò. Flín ɖɔ, wanyiyi ɖiɖexlɛ́ ɖò taji cobɔ alɔwliwli ɖé na lidǒ.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Wanyiyi . . . nɔ ba ɖɔ emiɖokponɔ géé tɔn jɛn na nyɔ́ ǎ.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 13:4, 5.

Wěɖexámɛ: Ma nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖè wanyiyi xlɛ́ emi ó, é nyɔ́ wà ɔ, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Etɛ un ka sixu wà bɔ mɛ e un da é na ɖè wanyiyi xlɛ́ mì gɔ́ na?’