Skip to content

ALƆDÓ NÚ XWÉDO LƐ | ALƆWLIWLI

Lee È Na Sɔnǔ nú Suúluɖiɖó Gbɔn É

Lee È Na Sɔnǔ nú Suúluɖiɖó Gbɔn É

“Suúlu e asú kpo asì kpo ɖé ɖó é nɔ gbɔn tɛnkpɔn mɛ gbè bǐ gbè. Suúluɖiɖó sixu cí jijɔ e ma ɖò taji sɔmɔ̌ ǎ é ɖɔhun hwenu e è ɖò tlɛnmɛ é, amɔ̌, é ɖò taji tawun bonu alɔwliwli ɖé na dó yì ta.”—John.

 Etɛwu a ka ɖó na ɖó suúlu?

 • Alɔwliwli sixu zɔ́n bɔ a na mɔ nǔ jɛ nǔwanyido mɛ e a da é tɔn wu hugǎn.

  “È wlí alɔ bonu é nɔ zaan ɔ, é bɔwǔ bɔ è na sɔ́ ayi ɖó mɛ e è da é sín jijɔ masɔgbe lɛ jí. Nú linlin agɔ enɛ jɛ zinkpo kpa jí ɔ, suúlumaɖó nɔ yawǔ xwetɔ́n.”—Jessena.

 • Suúlumaɖó sixu zɔ́n bɔ è ɖɔ xó ma lin tamɛ.

  “Un nɔ yawǔ ɖè lee nǔ cí nú mì é xlɛ́ dín. Nú un ɖó suúlu ganji ɔ, un nɔ kpɔ́n ɖɔ dandan jɛn un ka na ɖɔ nǔ e lin wɛ un ɖè é tɔ́n à jí, bo gbɔ bo nɔ cí xwíi.”—Carmen.

  Biblu ɖɔ: “Wanyiyi nɔ kú hǔn; é nɔ nyɔ́ xomɛ.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 13:4) É nyɔ́ kpowun ɖɔ mɛ we e yí wǎn nú yeɖée lɛ é ni nɔ ɖó suúlu. Amɔ̌, é ka nɔ nyí mɔ̌ hwebǐnu ǎ. John e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɖɔ: “Jijɔ ɖagbe ɖebǔ ɖɔhun ɔ, suúlu ɖiɖó nɔ vɛwǔ hú nǔsisɔ na ganji. É nɔ byɔ gǎndidó bɔ è na dó ɖó suúlu d’eji.”

 Nɛ̌ a ka sixu ɖó suúlu gbɔn?

 • Hwenu e nǔ maɖónukún ɖé tɛ́n suúlu e a ɖó é kpɔ́n é

  Kpɔ́ndéwú: Mɛ e a da é dó gbè vɛ́sin nú we. Nǔ ɔ ɖɔ nú we tlolo ɖɔ hwi lɔ ni dó gbè vɛ́sin n’i.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “È ma nɔ yawǔ sin xomɛ ó, ɖó mɛ e ma nɔ lin tamɛ ganji ǎ lɛ wɛ ma nɔ lín sin xomɛ ǎ.” —Nǔnywɛtɔ́xó 7:9.

  Lee a na ɖó suúlu gbɔn é: Yì agbɔ̌n jí. Cobonu a na kɛnu hǔn, ɖɔ nú hwiɖée ɖɔ linlin vo wu wɛ mɛ e emi da é ɖɔ xó gbɔn mɔ̌, é kún nyí nǔ e lin wɛ emi ɖè é wɛ ó. Wema ɖé ɖɔ: “Lee mǐ sɔ́ nǔ e è ɖɔ nú mǐ é gbɔn é jí wɛ mǐ mɛ gegě nɔ zɔ́n dó bo nɔ wà nǔ, é nɔ nyí linlin e wegɔ́ mǐtɔn ɖó bo ɖɔ xó ɔ é jí wɛ mǐ nɔ zɔ́n dó ǎ.” (Fighting for Your Marriage)

  Mɛ e a da é na bo tlɛ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na ba xó ɖò nu towe ɔ, suúlu e a ɖó, bo ɖu ɖò hwiɖée jí bo ma s’axɔ́ dó axɔ́ tɛnmɛ ǎ é sixu fá ninɔmɛ ɔ hú ɖɔ é na hɛn syɛn d’eji. Biblu ɖɔ: “Naki vɔ ɖò ado mɛ ɔ, myɔ nɔ cí.”—Nǔnywɛxó 26:20.

  “Enyi a jɛ mimɔ jí ɖɔ kú wɛ asì towe nyí bo jɛ kɔ nú we hǔn, nɔte bo lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e wu a yí wǎn n’i é jí, lobo yawǔ tɛ́n kpɔ́n bo wà nǔ e na víví n’i é ɖé n’i.”—Ethan.

  Lin tamɛ d’ewu:

  • Nú mɛ e a da é ɖɔ alǒ wà nǔ e vɛ́ wǔtu towe é ɖé ɔ, nɛ̌ a ka na wà nǔ gbɔn?

  • Nǔ mɔhun lɛ́ jɛ hweɖevonu ɔ, nɛ̌ a ka sixu ɖó suúlu d’eji gbɔn?

 • Hwenu e mɛ e a da é wà akpɔdónúmɛ sín nǔ ɖokpo ɔ azɔn nabi ɖé é.

  Kpɔ́ndéwú: Mɛ e a da é nɔ gbɔ hwenu tɛgbɛ, nɔ zɔ́n bɔ a nɔ nɔte dín bɔ xomɛ nɔ sin we tawun.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mi nɔ mɔ miɖée gbɔ; enyi mɛɖé wà nǔ nyi dò nú mɛɖé ɖò mi mɛ hweɖebǔnu hǔn, mi nɔ sɔ́ kɛ miɖée.”—Kolosinu lɛ 3:13.

  Lee a na ɖó suúlu gbɔn é: Tɛ́n kpɔ́n bonu alɔwliwli mitɔn ni vɛ́ adɔ̌ we jɛ nukɔn nú hudo hwiɖesunɔ tɔn lɛ. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Nukɛ dó xó enɛ wu na zɔ́n bɔ kancica mǐtɔn na syɛn d’eji wɛ à, alǒ é na wà nǔ d’ewu?’ Lɛ̌vɔ flín ɖɔ “mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyi dò gbɔn alɔkpa gegě mɛ.” (Jaki 3:2) É ɖexlɛ́ ɖɔ xó ɖò hwi lɔ wu.

  “Hweɖelɛnu ɔ, suúlu e un nɔ ɖó dó xɔ́ntɔn ce ɖé wu é nɔ syɛn hú ee un nɔ ɖó dó asú ce wu é. Un ka mɔ ɖɔ kpɔ́ e un nɔ xá asú ce hugǎn, bo ɖ’ayi nǔwanyido tɔn lɛ wu é wɛ zɔ́n bɔ nǔ cí mɔ̌. Wanyiyi sín akpáxwé ɖé wɛ suúluɖiɖó ka nyí, è na ɖɔ ɔ, sísí ɖiɖó sín xlɛ̌ ɖé wɛ; enɛ wu ɔ, é ɖò taji ɖò alɔwliwli ce mɛ.”—Nia.

  Lin tamɛ d’ewu:

  • Bǎ tɛ mɛ a ka nɔ ɖó suúlu dó nǔwanyido mɛ e a da é tɔn lɛ wu yì ɖó?

  • Nɛ̌ a ka sixu ɖó suúlu d’eji gbɔn ɖò nukɔnmɛ?