Skip to content

Kancica Wanyiyi Tɔn lɛ kpo Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ Kpo

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n tinmɛ jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn tɔn kpo wanyiyi adodwé tɔn kpo.

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Nǔgbododó Biblu tɔn lɛ sixu d’alɔ Klisanwun lɛ bɔ ye na ba mɛ ɖagbe e ye na wlí alɔ xá é, lobo lɛ́ ɖè wanyiyi xlɛ́ yeɖée ɖò alɔwliwli ɔ gudo.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Sɛ́n lɛ Dó Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ Wu Wɛ À?

Ayiɖeɖayǐ sín nǔ wɛ xɔ́ntɔn mɛ ninɔ nyí à alǒ nǔ ɖevo?