Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kancica Wanyiyi Tɔn lɛ kpo Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ Kpo

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n tinmɛ jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn tɔn kpo wanyiyi adodwé tɔn kpo.