Skip to content

ALƆDÓ NÚ XWÉDO LƐ

Enyi È Ba Nǔɖɔ Vǐ Ce ɔ ka Ló?

Enyi È Ba Nǔɖɔ Vǐ Ce ɔ ka Ló?

Vǐ towe ɖɔ nú we ɖɔ è ɖò nǔɖɔ ba emi wɛ ɖò wemaxɔmɛ. Etɛ a ka sixu wà? A na byɔ wemaxɔmɛ sín gǎn lɛ ɖɔ ye ni dɔn tó nú nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ wɛ à? A na kplɔ́n vǐ towe lee é na nɔ s’axɔ́ ɖó axɔ́ tɛnmɛ gbɔn é wɛ à? Cobonu a na wá gbeta ɖé kɔn hǔn, gbějé nǔ elɔ lɛ e kúnkplá nǔɖɔbamɛ é kpɔ́n. *

 Etɛ un ka ɖó na tuùn dó nǔɖɔbamɛ wu?

Etɛ ka nyí nǔɖɔbamɛ? Nǔɖɔbamɛ sín tinmɛ wɛ nyí yadonúmɛ magbokɔ ɖò agbaza, alǒ lee nǔ nɔ cí nú mɛ e lixo. Enɛ wu ɔ, é nyí mɛzunzun, alǒ kɔgbidínúmɛ lɛ bǐ wɛ nyí nǔɖɔbamɛ ǎ.

Nǔ e wu é ɖò taji ɖɔ è ni tuùn nǔ e nǔɖɔbamɛ nyí tawun é é: Mɛɖé lɛ nɔ zán xókwín “nǔɖɔbamɛ” ɔ dó dó gesí xomɛsin dó xomɛ nú mɛ sín nǔ ɖebǔ, nǔ ɔ na bo tlɛ hwe gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ. Amɔ̌, enyi a nɔ sɔ́ nǔ klewun klewun lɛ yì hǎga jí ɔ, a sixu kplɔ́n ví towe ɖɔ é kún kpéwú bo na ɖeɖɛ tagba lɛ ó ɖò manywɛ mɛ; é ka ɖó nǔwukpíkpé enɛ sín hudo dìn, bo na lɛ́ ɖó hwenu e é na nyí mɛxo é.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Ma nɔ yawǔ sin xomɛ ó.”—Nǔnywɛtɔ́xó 7:9.

Nǔ taji ɔ: É na byɔ ɖɔ a ni kɛnu dó ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ, amɔ̌, ninɔmɛ ɖevo lɛ na hun ali nú vǐ towe b’ɛ na kplɔ́n lee é na nɔ ɖu ɖò tagba lɛ jí, lobo dóhwɛ gbɔ xá mɛ ɖevo lɛ gbɔn é.—Kolosinu lɛ 3:13.

Amɔ̌, enyi vǐ towe ɖɔ nú we ɖɔ è ɖò kɔ gbidí nú emi wɛ magbokɔ ɔ, etɛ a ka sixu wà?

 Nɛ̌ un ka sixu d’alɔ gbɔn?

 • Ðǒtó vǐ towe kpo sɔxwixwe kpo. Tɛ́n kpɔ́n, bo tuùn (1) nǔ e ɖò jijɛ wɛ é kpo (2) nǔ e wu è ɖò nǔɖɔ ba ɛ wɛ é kpo. Ðǒ kúnnuɖenú lɛ bǐ hwɛ̌ cobo wá gbeta lɛ kɔn. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Gǒflɛ́mɛ xó ɔ tɔn ɖevo lɛ ka lɛ́ kpò wɛ à?’ Nú a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e jɛ é wu hlɛ́nhlɛ́n ɔ, é sixu byɔ ɖɔ a ni kan nǔ byɔ vǐ towe sín mɛ̌si, alǒ mɛjitɔ́ vǐ ɖě ɔ tɔn lɛ.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɛ e ma nɔ kú hǔn bo nɔ sè xó cobo nɔ kɛnu d’ewu ǎ ɔ, é nɔ ɖè xlonɔ e é nyí ɔ xlɛ́, bo nɔ dó winnya éɖée.”—Nǔnywɛxó 18:13.

 • Enyi è ɖò nǔɖɔ ba vǐ towe wɛ nǔgbo hǔn, d’alɔ ɛ bonu é ni mɔ ɖɔ lee é na wà nǔ gbɔn é sixu jla nǔ lɛ ɖó, alǒ hɛn nǔ lɛ gblé d’eji. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu ɖɔ: “È sɔ́ gbè fífá dó na xósin mɛ ɔ, xomɛ nɔ fá; è ka kán gbè nú mɛ ɔ, xomɛsin ɔ ɖě nɔ jɛ ɖě jí.” (Nǔnywɛxó 15:1) Nǔgbo ɔ, axɔ́ sú ɖó axɔ́ tɛnmɛ sixu hɛn ninɔmɛ ɔ gblé d’eji, bo na zɔ́n bɔ nǔɖɔbamɛ ɔ sɔ́ na ɖekpo ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é na lɛ́ syɛn d’eji.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mi ma zé nyanya dó sú nyanya xɔ́ na ó, abǐ mi ma zé zun dó sú zun xɔ́ na ó.”—1 Piyɛ́ɛ 3:9.

 • Tinmɛ nú vǐ towe ɖɔ nǔxɔ́súmayí kún xlɛ́ ɖɔ é nyí nǔvɔnɔ ó. É nyɔ́ wà ɔ, xlɛ̌ ɖé wɛ enɛ nyí ɖɔ é ɖó hlɔnhlɔn, ɖó é lɔn bonu nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ kp’acɛ n’i ǎ. Ðò ali ɖé nu ɔ, é cí asɔ nú nǔɖɔbamɛ ɔ, bɔ éɖesu ka ba nǔɖɔ mɛ ǎ.

  É ɖò taji tawun ɖɔ vǐ towe ni hɛn enɛ ayi mɛ hwenu e è ba nǔɖɔ ɛ ɖò ɛntɛnɛti jí é. Gbekánnúmɛ ɖò ɛntɛnɛti jí nɔ wà nǔɖe zɛ ali hunhun nú nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ bonu é na ɖókan d’ewu wu ǎ, lobɔ é sixu lɛ́ zɔ́n bɔ è dóhwɛ vǐ towe ɖɔ é lɔmɔ̌ nyí nǔɖɔbamɛtɔ́ ɖé. Enɛ wu ɔ, é sɔgbe ɖɔ è ni nɔ bɔnu dó aɖǔ hweɖelɛnu, enɛ wɛ nyí ɖɔ enyi ɖɔ vǐ ɔ ma kɛnu ǎ ɔ, nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ na mɔ ɖɔ wlɛnwín e emi zán é kún w’azɔ̌ ó, bo na ɖibla ɖó nǔɖɔbamɛ ɔ te.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Nakí vɔ ɖò ado mɛ ɔ, myɔ nɔ cí.”—Nǔnywɛxó 26:20.

 • Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, vǐ towe sixu ɖó wǔ zɔ nú mɛ ɖěɖee nɔ ba nǔɖɔ mɛ lɛ é, bo lɛ́ hɔn nú fí ɖěɖee è nɔ ba nǔɖɔ mɛ ɖè lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi é tuùn fí e mɛ mɔhun ɖé lɛ nɔ nɔ é ɔ, é sixu nɔ gbɔn fí ɖevo, bá dó nyi alɔ nú tagba.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Gbɛtɔ́ e ayi tɔn ɖò te ɔ mɔ nǔ nyanya ja ɔ, é nɔ hɔn bɛ; xlonɔ ka nɔ zɔn mɔ̌ bo nɔ yì zɔ́n mɛ.”—Nǔnywɛxó 22:3.

É sixu byɔ ɖɔ a ni kan nǔ byɔ vǐ towe sín mɛ̌si, alǒ mɛjitɔ́ vǐ ɖě ɔ tɔn lɛ

TƐ́N NǓ ELƆ KPƆ́N: D’alɔ vǐ towe bonu é ni lin tamɛ dó nǔ e nǔ vovo e é sixu wà lɛ é sixu jì lɛ é jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ:

 • Enyi é dóvɛ̌ nú nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ kpowun ɔ, etɛ ka sixu jɛ?

 • Enyi é gbó adɔ, bo ɖɔ nú nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ ɖɔ é ni ma sɔ́ bló mɔ̌ ɖě ó ɔ, etɛ ka sixu jɛ?

 • Enyi é yì jɛ hwɛ ɖò wemaxɔmɛ ɔ, etɛ ka sixu jɛ?

 • É ka sixu dɔn nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ dó wǔ, alǒ ɖɔ xó hwínhwɛ́n ɖé dó xwè nu tɔn dó xɔ à?

Ninɔmɛ ɖokpo ɖokpo nɔ gbɔn vo, é na bo nyí fí ɖebǔ wɛ è ba nǔɖɔ ɔ mɛ ɖè ɔ nɛ. Enɛ wu ɔ, nɔ kpɔ́ xá vǐ towe bonu mi mɔ wlɛnwín e na nyɔ́ zán é ɖé. Nǎ ɛ ganjɛwu ɖɔ emi ɖò gudo tɔn hwebǐnu.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Xɔ́ntɔn nǔgbo nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ hwebǐnu, bo nyí nɔví sunnu e wu è sixu ɖeji dó ɖò wuvɛ̌ lɛ hwenu é.”—Nǔnywɛxó 17:17, nwt.

^ akpá. 3 Nǔgbododó e xó è ɖɔ ɖò xóta elɔ mɛ lɛ é kan sunnu kpo nyɔnu kpo bǐ