Skip to content

ALƆDÓ NÚ XWÉDO LƐ

Lee A Sixu D’alɔ Vǐ Towe lɛ Bɔ Ye Na Ðu Ðò Awakanmɛ Kú Mɛ Jí Gbɔn É

Lee A Sixu D’alɔ Vǐ Towe lɛ Bɔ Ye Na Ðu Ðò Awakanmɛ Kú Mɛ Jí Gbɔn É

É lín oo, é yá oo, vǐ towe lɛ na wà nǔɖe lɛ gbɔ, alǒ awakanmɛ na kú ye ɖò ali ɖé lɛ nu. Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ ye bɔ ye na mɔ yeɖée mɛ gbɔn?

 Nǔ e a ɖó na tuùn é

Mǐ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyi dò hweɖelɛnu. Biblu ɖɔ ɖɔ “mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyi dò.” (Jaki 3:2) Vǐ lɛ lɔ nɔ wà nǔ nyi dò. É ɖò mɔ̌ có, nǔwanyido sixu wà ɖagbe ɖò ali ɖé nu, ɖó é nɔ d’alɔ vǐ lɛ bɔ ye nɔ kplɔ́n lee ye na ɖu ɖò tagba lɛ jí gbɔn é. È nɔ jì vǐ lɛ kpo nǔwukpíkpé enɛ kpo ǎ, amɔ̌, ye sixu sɔnǔ na. Nɔ e nɔ nyí Laura é ɖɔ: “Asú ce kpo nyi kpo mɔ ɖɔ é nyɔ́ ɖɔ vǐ mǐtɔn lɛ ni kplɔ́n lee è nɔ ɖí xwi xá awakanmɛ kú mɛ gbɔn é, hú ɖɔ mǐ ni ɖò linlin wɛ ɖɔ é kún na jɛ kpɔ́n gbeɖé ó. Ye sixu kplɔ́n lee è nɔ dɛ gbɔn hwenu e nǔ lɛ ma ɖò yiyi wɛ ganji ǎ é.”

Vǐ gegě nɔ kpéwú bo nɔ ɖí xwi xá awakanmɛ kú mɛ ǎ. Vǐ ɖé lɛ tíìn bɔ ye kplɔ́n lee è nɔ ɖí xwi xá awakanmɛ kú mɛ gbɔn é ǎ, ɖó mɛjitɔ́ yetɔn lɛ nɔ bló bɔ ye nɔ lin ɖɔ emi kún wà nǔ ɖě nyi dò ó. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nú vǐ ɖé ma ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò wemaxɔmɛ ǎ ɔ, mɛjitɔ́ ɖé lɛ nɔ dóhwɛ mɛ̌si ɔ kpowun. Nú tagba ɖé ɖò vǐ ɖé kpo xɔ́ntɔn tɔn ɖé kpo tɛntin ɔ, mɛjitɔ́ lɛ nɔ dóhwɛ xɔ́ntɔn ɔ.

Amɔ̌, nú mɛjitɔ́ lɛ nɔ yí hwɛ dó vǐ yetɔn lɛ jí ɔ, nɛ̌ vǐ lɛ ka sixu kplɔ́n bo na nɔ mɔ dò jijɛ nǔ e ye wà é tɔn, bo na wà nǔɖe dó ɖeɖɛ tagba ɔ gbɔn?

 Nǔ e a sixu wà é

 • Kplɔ́n vǐ towe lɛ ɖɔ nǔ e ye nɔ wà lɛ é bǐ wɛ ɖó lè tɔn.

  Biblu ɖɔ: “Nǔ e è dó ɔ wɛ è nɔ ya.”—Galatinu lɛ 6:7.

  Nǔ e è wà lɛ é bǐ wɛ nɔ tɔ́n kɔ dó nǔɖe mɛ. Nú mǐ hɛn nǔɖe gblé ɔ, é nɔ byɔ ɖɔ mǐ na bló ɖó. Nǔ e è wà nyi dò lɛ é bǐ sín sin wɛ è nɔ sún. Vǐ lɛ ɖó na tuùn ɖɔ nǔ e mǐ nɔ wà lɛ é bǐ wɛ nɔ jì nǔɖe, enɛ na zɔ́n bɔ ye na tuùn fí e ye wà nǔ nyi dò ɖè é. Enɛ wu ɔ, ma nɔ dóhwɛ mɛ ɖevo lɛ ɖó nǔ e vǐ towe wà nyi dò lɛ é wu ó. Ma ka nɔ lɛ́ yí hwɛ dó ye jí ó. É nyɔ́ wà hǔn, jǒ ye dó bonu ye ni sún sin nǔ e ye wà nyi dò é tɔn sɔgbe xá xwè e ɖò ta yetɔn é. Mɔ̌ mɛ ɔ, vǐ ɔ na kpéwú bo mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nǔ e emi wà nyi dò lɛ é jì nǔɖe lɛ.

 • D’alɔ vǐ towe lɛ bonu ye ni tuùn lee ye na ɖeɖɛ gbɔn é.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Hwɛjijɔnɔ jɛ ayǐ azɔn tɛnwe ɔ, é na site azɔn tɛnwe.”—Nǔnywɛxó 24:16.

  Nú è xò nǔɖe kpò ɔ, akpɔ sixu ɖó mɛ, amɔ̌, xó bǐ ko fó ǎ. D’alɔ vǐ towe lɛ nú ye ni sɔ́ ayi ɖó lee ye na ɖeɖɛ tagba ɔ gbɔn é jí, é nyɔ́ hú ɖɔ ye ni ba hwɛjijɔ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nú vǐ towe j’ayǐ nú tɛnkpɔn ɖé ɖò wemaxɔmɛ mɛ hǔn, d’alɔ ɛ bonu é ni mɔ nǔ jɛ lee é sixu huzu alɔ ɖò nǔkplɔnkplɔn linu, bɔ nǔ lɛ na kpɔ́n te d’eji ɖò nukɔnmɛ gbɔn é wu. (Nǔnywɛxó 20:4) Nú tagba ɖé ɖò vǐ nyɔnu towe kpo xɔ́ntɔn tɔn ɖé kpo tɛntin bonu hwɛ tɔn na bo tlɛ jɔ hǔn, d’alɔ ɛ bonu é ni mɔ nǔ jɛ lee é sixu sɔ́ hwɛ kɛ xɔ́ntɔn tɔn gbɔn é wu.—Hlɔmanu lɛ 12:18; 2 Timɔtée 2:24.

 • Kplɔ́n vǐ towe lɛ bonu ye ni nɔ nɔ jlɛ̌ jí.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Un ɖò ɖiɖɔ nú mi mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ɖɔ mɛɖé ni ma nɔ mɔ éɖée zɛ nǔ e é nyí ɔ wu ɖò linlin éɖesunɔ tɔn mɛ ó.”—Hlɔmanu lɛ 12:3.

  Nú a nɔ ɖɔ nú vǐ towe ɖɔ é hugǎn mɛ bǐ ɖò nǔ lě mɛ ɔ, é sɔgbe ǎ, é ka na lɛ́ wà ɖagbe n’i ǎ. È na ɖɔ ɔ, vǐ ɖěɖee tlɛ nɔ w’azɔ̌ tawun ɖò wemaxɔmɛ lɛ é nɔ yí kɛ́n ɖaxó hwebǐnu ǎ. Vǐ ɖěɖee syɛn ɖò lɔnyiji-fɔnkan-yihundida ɖé lɛ mɛ lɛ é nɔ yí ajɔ hwebǐnu ǎ. Vǐ ɖěɖee nɔ ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó yeɖée wu lɛ é nɔ kpéwú ganji bo nɔ ɖí xwi xá awakanmɛ kú mɛ, kpo nǔ e nɔ gbò kpò nyi ali jí nú mɛ lɛ é kpo.

  Biblu ɖɔ ɖɔ ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ sixu zɔ́n bɔ mǐ na ɖó hlɔnhlɔn, bo sixu lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ nú didɛ. (Jaki 1:2-4) Mɛ gegě nɔ hɔn nú awakanmɛ kú mɛ kpo nǔ e nɔ gbò kpò nyi ali jí nú mɛ lɛ é kpo có, a sixu d’alɔ vǐ towe lɛ bɔ ye na nɔ ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó ye wu.

  Lee è nɔ sɔnǔ nú nǔwukpíkpé ɖé lɛ gbɔn é ɖɔhun ɔ, é nɔ byɔ hwenu kpo gǎndidó kpo cobɔ è na kplɔ́n vǐ lɛ nú ye na nɔ huzu sɔgbe xá ninɔmɛ lɛ ganji. Amɔ̌, é na wà ɖagbe nú ye hwenu e ye na ɖò winnyawinnya mɛ é. Wema ɖé ɖɔ: “Mɛ winnyawinnya ɖěɖee kpéwú bo nɔ ɖí xwi xá tagba lɛ é nɔ yawǔ wà nǔ nyi dò, alǒ wà xlonɔnú hwenu e nǔ lɛ wá hú agbɔ̌n ye é ǎ. Ye nɔ kpéwú bo nɔ ɖu ɖò nǔ lɛ jí ganji hwenu e ninɔmɛ yɔyɔ̌ e ye ma ɖó nukún ǎ lɛ é wá xwetɔ́n é.” (Letting Go With Love and Confidence) É ɖò wɛn ɖɔ ye na lɛ́ ɖu nǔwukpíkpé enɛ sín lè hwenu e ye na wá nyí mɛxo é.

Wěɖexámɛ: Sɔ́ kpɔ́ndéwú ɔ ɖ’ayǐ. Nɔ flín ɖɔ lee a nɔ ɖeɖɛ gbɛmɛ tagba lɛ gbɔn é na d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n lee vǐ towe lɛ na nɔ ɖeɖɛ yeɖesunɔ tɔn lɛ gbɔn é ye.