Skip to content

Alɔwliwli

Lee È Na Ɖó Ɖuɖeji Gbɔn lɛ É

Ba Alɔdo Mawu Tɔn Ðò Alɔwliwli Towe Mɛ

Nùkanbyɔ wè sixu d’alɔ we bɔ alɔwliwli towe na kpɔ́n te.

Lee È Na Sɔnǔ nú Suúluɖiɖó Gbɔn É

Nú gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ we kplé jɛn wɛ ɔ, tagba gegě wɛ na fɔ́n. Suúluɖiɖó ɖò taji cobɔ alɔwliwli ɖé na yì ta.

Lee È Sixu Ðè Wanyiyi Xlɛ́ Gbɔn É

Nɛ̌ asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é ka sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ yeɖée lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú yeɖée nǔgbo nǔgbo gbɔn? Ba dò nú wěɖexámɛ ɛnɛ elɔ lɛ e jinjɔn nǔgbododó Biblu tɔn lɛ jí é.

Mi Nɔ Gbeji nú Miɖee

Nùɖé sɔ́ nyí gbejininɔ ɖò alɔwliwli mɛ hú alɔ nyìnyì nú agalilɛ à?

Nǔ E Biblu Ɖɔ É

Biblu ka Ðɔ Xó Dó Alɔwliwli Mɛ E Ðó Mɛ̌ Ðokpo ɔ lɛ É Tɔn Wu Wɛ À?

Dowatɔ́ alɔwliwli tɔn ɖó na tuùn lee è na sɔnǔ nú kancica tɛgbɛ tɔn kpo awǎjijɛnɔ ɖé kpo gbɔn é.

Asì Gègě Dida ka Sɔgbe Wɛ À?

Linlin enɛ gosin Mawu gɔ́n wɛ à? Gbějé nǔ e Biblu ɖɔ dó asì gègě dida wu é kpɔ́n.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Alɔwliwli Xá Mɛ E Ðó Sinmɛ Agbaza Tɔn Vo É Wu?

Kpɔ́n nǔgbododó Biblu tɔn e cá kan xá sinmɛ agbaza tɔn lɛ bǐ wɛ nyí nǔ ɖokpo ɔ xó ɔ kpo alɔwliwli kpo é ɖé lɛ.

Tagba lɛ kpo Sìnkɔn Yetɔn lɛ Kpo

Lee Mi Sixu Nɔ Fífá Mɛ Xá Hɛnnumɔ Mitɔn lɛ Gbɔn É

A sixu wlí yɛ̌yi nú mɛjitɔ́ towe lɛ cobo ka na gblé ɖò mɛ e a da é sí ǎ.

Hwenu E Linlin lɛ Gbɔn Vovo É

Nɛ̌ asú kpo asì kpo lɛ ka na ɖeɖɛ tagba lɛ bo ka na kpó ɖò fífá mɛ xá yeɖée lɛ gbɔn?

Hwenu E Awě Xò Mi É

Yǐ gbè nú alɔdo e sín hudo a ɖó é.

Kínklán kpo Mɛ Gbigbɛ́ Kpo

Lee Mɛɖée Gbigbɛ́ Nɔ Wà Nǔ Dó Vǐ lɛ Wu Gbɔn É

Mɛɖé lɛ lin ɖɔ mɛɖée gbigbɛ́ na wà ɖagbe nú vǐ lɛ hwebǐnu có, dobanúnǔ lɛ xlɛ́ ɖɔ mɛɖée gbigbɛ́ nɔ wà nǔ dó vǐ lɛ wu titewungbe tɔn.

Gbɛ̀ Ninɔ ka Xɔ Akwɛ Hwenu E Mɛ E È Da É Ma Nɔ Gbeji Ǎ É À?

Asú alǒ asì xomɛvɔnɔ gegě mɔ gbɔdónúmɛ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ.

Biblu Yí Gbè nú Mɛɖée Gbigbɛ́ Wɛ À?

Kplɔ́n nǔ e Mawu yí gbè na é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na é kpo.

Etɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Dó Asúgbigbɛ́ Alǒ Asigbigbɛ́ Wu?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ d’alɔ asú kpo asì kpo lɛ bɔ ye nɔ ɖí xwi xá tagba e nɔ tɔ́n ɖò alɔwliwli mɛ lɛ é wɛ à? Mɛxo agun tɔn lɛ wɛ ɖó na na gbè Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖɔ é ni gbɛ́ asú alǒ asì à?