Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alɔwliwli

Lee È Na Ɖó Ɖuɖeji Gbɔn lɛ É

Ba Alɔdo Mawu Tɔn Ðò Alɔwliwli Towe Mɛ

Nùkanbyɔ wè sixu d’alɔ we bɔ alɔwliwli towe na kpɔ́n te.

Lee È Sixu Ðè Wanyiyi Xlɛ́ Gbɔn É

Nɛ̌ asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é ka sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ yeɖée lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú yeɖée nǔgbo nǔgbo gbɔn? Ba dò nú wěɖexámɛ ɛnɛ elɔ lɛ e jinjɔn nǔgbododó Biblu tɔn lɛ jí é.

Mi Nɔ Gbeji nú Miɖee

Nùɖé sɔ́ nyí gbejininɔ ɖò alɔwliwli mɛ hú alɔ nyìnyì nú agalilɛ à?

Nǔ E Biblu Ɖɔ É

É ka Sɔgbe Ðɔ È Ni Jɛ Kpɔ́ Hwɛ̌ Cobo Wlí Alɔ À?

Ba dò nú nǔ e Biblu ɖɔ dó wanyiyi, xóɖóxámɛ kpo kpɔ́ jijɛ kpo wu é.

Biblu ka Ðɔ Xó Dó Alɔwliwli Mɛ E Ðó Mɛ̌ Ðokpo ɔ lɛ É Tɔn Wu Wɛ À?

Dowatɔ́ alɔwliwli tɔn ɖó na tuùn lee è na sɔnǔ nú kancica tɛgbɛ tɔn kpo awǎjijɛnɔ ɖé kpo gbɔn é.

Asì Gègě Dida ka Sɔgbe Wɛ À?

Linlin enɛ gosin Mawu gɔ́n wɛ à? Gbějé nǔ e Biblu ɖɔ dó asì gègě dida wu é kpɔ́n.

Tagba lɛ kpo Sìnkɔn Yetɔn lɛ Kpo

Lee Mi Sixu Nɔ Fífá Mɛ Xá Hɛnnumɔ Mitɔn lɛ Gbɔn É

A sixu wlí yɛ̌yi nú mɛjitɔ́ towe lɛ cobo ka na gblé ɖò mɛ e a da é sí ǎ.

Hwenu E Linlin lɛ Gbɔn Vovo É

Nɛ̌ asú kpo asì kpo lɛ ka na ɖeɖɛ tagba lɛ bo ka na kpó ɖò fífá mɛ xá yeɖée lɛ gbɔn?

Hwenu E Awě Xò Mi É

Yǐ gbè nú alɔdo e sín hudo a ɖó é.

Kínklán kpo Mɛ Gbigbɛ́ Kpo

Gbɛ̀ Ninɔ ka Xɔ Akwɛ Hwenu E Mɛ E È Da É Ma Nɔ Gbeji Ǎ É À?

Asú alǒ asì xomɛvɔnɔ gegě mɔ gbɔdónúmɛ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ.

Biblu Yí Gbè nú Mɛɖée Gbigbɛ́ Wɛ À?

Kplɔ́n nǔ e Mawu yí gbè na é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na é kpo.