Skip to content

Akwɛzinzan

Lee È Sixu Nɔ Gbɛ̀ Hwenu E È Ma Ðó Akwɛ Kaka ɖé Ǎ É Gbɔn É

Enyi akwɛzinkan mɛtɔn j’ayǐ ajijimɛ ɔ, adohu adohu sixu ɖi bú mɛ, é ɖò mɔ̌ có, nǔɖe lɛ jinjɔn wěɖexámɛ Biblu tɔn e nǔnywɛ kpé lɛ é jí, bɔ a sixu wà bo na dó sixu nɔ gbɛ̀ hwenu e a ma ɖó akwɛ kaka ɖé ǎ é.

Lee Mi Na Zán Akwɛ Gbɔn É

Etɛ jiɖiɖe kpo nugbǒ ɖiɖɔ kpo ka sixu wà?

Tagba E Akwɛ Nɔ Dɔn Wá lɛ É kpo Axɔ́ Kpo: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Akwɛ sixu xɔ awǎjijɛ ǎ, amɔ̌, nǔgbododó Biblu tɔn ɛnɛ sixu d’alɔ we ɖò akwɛzinzan sín akpáxwé.