Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

DǍ WƐ È DÁ À?

Sɔ́ Xumɛ Tɔn Sín Sí

Sɔ́ Xumɛ Tɔn Sín Sí

Kplɔ́n nǔ dó ali jiwǔ ɖěɖee nu sɔ́ xumɛ tɔn sín sí nɔ wà nǔ ɖè lɛ é wu.