Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔkpédónǔnu Wɛ À Alǒ Dǎ Wɛ È Dá?

Kanlin E Nɔ Gbɔn Kɔ́mɛ lɛ É

Awɔntín Cukú Tɔn

Nǔwukpíkpé tɛ lɛ awɔntín cukú ɖé tɔn ka ɖó, bɔ nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ ɖò kpinkpɔn d’ewu wɛ?

Nǔ E Ɖò Tɔxwé lɛ É

Nǔwukpíkpé E Gbowelé E Nɔ Nyí baleine-pilote É Sín Anyǔ Ðó Bo Nɔ Klɔ́ Éɖée É

Etɛwu nǔwukpíkpé bǔnɔ e é ɖó lɛ é ka dɔn ajɔ̌xwé batóo kunkun tɔn lɛ sɔmɔ̌?

Nǔwukpíkpé Nǔtuùntuùn Tɔn E Xumɛ Hweví Dauphin Ðó É

Nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na bló nǔ e na ɖó nǔwukpíkpé jiwǔ e kanlin enɛ lɛ ɖó é ɖɔhun lɛ é, bɔ nǔ enɛ lɛ na kpéwú bo na nɔ gbéjé xá e mɛ è sɔ́ ye ɖó lɛ é kpɔ́n, lobo mɔ nǔ jɛ wu.

Sɔ́ Xumɛ Tɔn Sín Sí

Sɔ́ xumɛ tɔn nyí hweví ɖé bo ɖó sí bǔnɔ ɖé. Sí enɛ ɖò wlɛnwín gegě sín ali hun nú hlobóo blotɔ́ lɛ wɛ.

Nùvínúví Lɛ

Zoklɔ́nú Ayisinzɛn E Nɔ Nyí Charpentier É Tɔn

Nǔvínúví tíwúntíwún enɛ ɖó na nɔ jla éɖée ɖó, bo na dó nɔ gbɛ̀. Nɛ̌ é ka nɔ w’azɔ̌ taji enɛ gbɔn?

Alogwe Sukpɔ E Nɔ Nyí mouche du vinaigre É Tɔn

Sukpɔ e nɔ nyí mouche du vinaigre é nɔ kpéwú bo nɔ lilɛ lee jɔmɛhun ahwan tɔn lɛ nɔ lilɛ gbɔn é, loɔ, blewun jɛn é ka nɔ wà mɔ̌.