Skip to content

Nǔ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À Alǒ È Dá Ye?

Mawu Bló Bɔ Nǔɖogbɛ Tɛnmɛ Tɛnmɛ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À?

Biblu yí xó nú nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ ɖěɖee ɖɔ ɖɔ nú è sɔ́ nǔɖogbɛ ɖokpo ɖokpo ɔ, tɛnmɛ tɛnmɛ tɔn wɛ ɖè lɛ é.