Skip to content

Linlin E Mɛ lɛ Ðó Dó Fí E Gbɛ̀ ɔ Jɔ Sín É Wu É

Irène Hof Laurenceau: Dotóo E Nɔ W’azɔ̌ Ðò Xúkpétɛn lɛ Wu É ɖé Ðɔ Xó Dó Nǔɖiɖi Tɔn Wu

Azɔ̌ e é wà ɖò afɔ e gbɛtɔ́ sɔnǔ na é sín akpáxwé é zɔ́n bɔ é gbéjé nǔ e é ɖi nǔ na é kpɔ́n.