Skip to content

DǍ WƐ È DÁ À?

Awa Jiwǔ E Pieuvre Ðó É

Awa Jiwǔ E Pieuvre Ðó É

Mɛ ɖěɖee nɔ bló hlobóo lɛ é ɖò nǔ sɔ́ nú macinu ɖěɖee na d’alɔ dotóo mɛzɛtɔ́ lɛ bɔ ye na nɔ zɛ akpáxwé e gɛdɛ tawun ɖò gbɛtɔ́ wu lɛ é wɛ. Kanlin e nɔ nyí Pieuvre é sín awa e bɔ tawun lɛ é wu wɛ ye kpɔ́n dó dó sɔnǔ nú macinu lɛ ɖokpo.

Ðǒ Ayi Nǔ Elɔ Wu: Pieuvre sixu zán awa tantɔn e é ɖó bo sixu dlɛ́n bo ka lɛ́ bɔ lɛ é dó wlí nǔ, hɛn nǔ, alǒ fyɔ́n nǔɖe, enyi nǔ ɔ na bo tlɛ ɖò fí e hwe tawun é ɔ nɛ. É sixu nyi awa tɔn lɛ dó fí ɖebǔ, amɔ̌ é sixu bló bɔ gǒflɛ́mɛ awa ɔ tɔn lɛ syɛn, nú é byɔ ɖó mɔ̌ ɔ nɛ.

Dobanúnǔtɔ́ lɛ lin ɖɔ hlobóo sín awa e na bɔ bo na nɔ lilɛ Pieuvre tɔn lɛ ɖɔhun lɛ é na d’alɔ dotóo mɛzɛtɔ́ lɛ hwenu e ye na ɖò azɔ̌ wà nú mɛ wɛ ɖò fí e ján tawun lɛ é wɛ é b’ɛ na vɛ́ jlɛ́. Azɔ̌wanú mɔhun sixu zɔ́n bɔ è na nɔ zɛ azinzɔnnɔ ɖěɖee azɔ̌wiwa nú ye dó glɛ̌ lɛ é.

Kpɔ́n lee awa Pieuvre tɔn e bɔ lɛ é nɔ wà nǔ gbɔn é

È ko bló hlobóo awanɔ mɔhun ɖé, bo ko zán ɖò mɛzizɛ ɖé lɛ hwenu. Akpáxwé awa hlobóo ɔ tɔn ɖé ɖiga yì 135 millimètres bɔ è sixu zǎn dó sɔ́ xomɛnú gbɛtɔ́ tɔn e bɔ lɛ é dó jǐ ɖó bǎ ɖé mɛ, bɔ nǔɖe ka na wà ye ǎ, bɔ akpáxwé tɔn ɖevo ka nɔ ɖò mɛ ɔ zɛ wɛ. Dotóogán Tommaso Ranzani, ee ɖò mɛ ɖěɖee bló hlobóo ɔ lɛ é mɛ é ɖɔ ɖɔ “mǐ lin ɖɔ wlɛnwín enɛ e mǐ mɔ é ɔ, bǐbɛ̌ wɛ jɛn mǐ ɖé nɛ, mǐ ka na lɛ́ blǒ macinu mɔhun ɖevo lɛ bɔ ye na nɔ wà azɔ vovo bo na lɛ́ kpɔ́n te d’eji.”

Awa hlobóo tɔn e bɔ tawun lɛ é na xɔ akwɛ kpɔ́n ɖò mɛzizɛ linu

Etɛ a ka lin? Awa jiwǔ e Pieuvre ɖò é wá nú éɖée wɛ à? Alǒ dǎ wɛ è dá?