Skip to content

DǍ WƐ È DÁ À?

Lee Xɛ E Nɔ Nyí Fou de Bassan É Nɔ Dó Ta Xù Mɛ Gbɔn É

Lee Xɛ E Nɔ Nyí Fou de Bassan É Nɔ Dó Ta Xù Mɛ Gbɔn É

Fou de Bassan ɔ, tɔxɛ ɖaxó ɖé wɛ bo nɔ dó ta xù mɛ, bɔ wezun e jí é nɔ zɔn é yì kilomɛtlu 190 ɖò ganxixo ɖokpo mɛ. Nú Fou de Bassan ɖé ja ta dó tɔ̀ mɛ gbé ɔ, hlɔnhlɔn e é nɔ xò sin ɔ nukúnmɛ na é sixu zɛ hlɔnhlɔn nǔdɔnwádo tɔn wu azɔn 20. Nɛ̌ Fou de Bassan lɛ ka nɔ kpéwú, bo nɔ dó ta tɔ̀ mɛ, lobo nɔ lɛ́ ɖò mɔ̌ wà wɛ magbokɔ cobɔ nǔɖe ma ka nɔ wà ye ǎ gbɔn?

Ðǒ Ayi Nǔ Elɔ Wu: Cobonu Fou de Bassan na dó ta xù mɛ ɔ, é nɔ bɔ awa tɔn lɛ dó éɖée wu bo nɔ jlɔ́ xwánxwánxwán gǎ ɖɔhun. É nɔ bló bɔ nǔ anyǔ ɖɔhun ɖé nɔ cyɔn nukún tɔn lɛ jí, bo nɔ lɛ́ bló bɔ wǔjɔnú e ɖò kɔ kpo akɔ́nnú tɔn kpo lɛ é nɔ hlɔ́n bo nɔ wà nǔ funfúngwé tlitli e nɔ nyí airbag é ɖɔhun, lobo nɔ zɔ́n bɔ é nɔ sè wuvɛ̌ ǎ.

Fou de Bassan ɖò ta dó xù mɛ wɛ ɔ, bɛ̌ tɔn, ta tɔn kpo kɔ tɔn kpo bǐ nɔ cí funlɛ́ɛn ɖɔhun. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ é sɔ́ nɔ nyí kɔ tɔn sín kan lɛ ɖokpo wɛ nɔ sè wuvɛ̌ ǎ, loɔ, ye bǐ wɛ nɔ má wuvɛ̌ ɔ sè. Tlolo jɛn é nɔ lɛ́ lilɛ nukún tɔn lɛ ɖó alɔkpa ɖé, bo nɔ jɛ nǔ mɔ jí ɖò xù ɔ mɛ.

Fou de Bassan dó ta xù mɛ ɔ, nɛ̌ dò é ka nɔ yì dò sɔ? Wezun e jí xɛ ɔ zɔn bo dó ta xù ɔ mɛ é sixu zɔ́n b’ɛ zɔn duun bo yì dò nú mɛtlu 11 mɔ̌, amɔ̌, é sixu lɛ́ yì dò hú mɔ̌ gbɔn awa tɔn e ɖò vlɔnvlɔ́n yɛ́ɛ lɛ é xixo kpo afɔ tɔn e ɖò kpabaa lɛ é nyinyi kpo gblamɛ. Nǔgbo ɔ, è mɔ Fou de Bassan ɖé lɛ bɔ ye dó ta xù mɛ bo yì dò nú mɛtlu 25 jɛji kpɔ́n. Nú Fou de Bassan ɖé wà nǔ e gbé é tɔ́n é gudo ɔ, é nɔ lɛ́ tɔ́n sín xù ɔ mɛ ma dó gǎn ɖě, bo nɔ lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ bá zɔn.

Kpɔ́n lee Fou de Bassan lɛ nɔ dó ta xù mɛ gbɔn é

Dobanúnǔtɔ́ lɛ bló hlobóo e cí Fou de Bassan ɖɔhun lɛ é, bɔ ye na nɔ d’alɔ ye bonu ye na nɔ yawǔ mɔ mɛ e jɛ tɔ̀ lɛ é bo hwlɛn ye. Jlǒ yetɔn wɛ nyí ɖɔ hlobóo enɛ lɛ ni zɔn, dó ta tɔ̀ mɛ, bo lɛ́ tɔ́n lobo lɛ́ jɛ zinzɔn jí. É ɖò mɔ̌ có, hwenu e ye ɖò hlobóo lɛ tɛnkpɔn wɛ é ɔ, ɖokpo ɖ’emɛ bo gbà azɔn mɔkpan, ɖó lee é nɔ xò sin ɔ nukúnmɛ kpo hlɔnhlɔn kpo gbɔn é wu. Enɛ sísɛ́ dobanúnǔtɔ́ lɛ bɔ ye wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ hlɔbóo yetɔn kún “nyɔ́ ta dó tɔ̀ mɛ lee Fou de Bassan nɔ bló gbɔn é ɖɔhun ó.”

Etɛ a ka lin? Nǔwukpíkpé e Fou de Bassan ɖó bo nɔ dó ta xù mɛ é jɔ nú éɖée wɛ à? Alǒ dǎ wɛ è dá?