Skip to content

DǍ WƐ È DÁ À?

Kɔ́lu Balane Tɔn

Kɔ́lu Balane Tɔn

É ko lín tawun dìn bɔ nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ ɖěɖee nɔ kplɔ́n nǔ dó kanlin lɛ wu lɛ é ɖó ayi nǔwukpíkpé e Balane ɖó bo nɔ tlɛ́ dó awinnya, nǔ e jí è nɔ gbɔn dó jɛte sín batóo mɛ alǒ byɔ mɛ é kpo batóo kpo wu majomajo é wu. Ye ɖɔ ɖɔ kɔ́lu Balane tɔn syɛn tawun hugǎn kɔ́lu ɖebǔ e gbɛtɔ́ ko bló kpɔ́n lɛ é. Agaɖanu dìn wɛ nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ wá tuùn lee Balane kpéwú bo nɔ tlɛ́ dó nǔ e wu sin ɖè é wu majomajo gbɔn é.

Ðǒ ayi nǔ elɔ wu: Dobanúnǔ lɛ xlɛ́ ɖɔ Balane vǔ e ko nyɔ́ tɔ̀ lin é ɖé nɔ gbéjé nǔ vovo e wu na tɛ́dó wɛ é ɖè lɛ é kpɔ́n hwɛ̌ cobo nɔ sɔ́ fí e é na tlɛ́ dó é. Nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ mɔ ɖɔ enyi Balane sɔ́ nǔ e jí na tlɛ́ dó wɛ é ɖè é gudo ɔ, é nɔ ɖè nǔ we ɖé lɛ tɔ́n. Nǔ nukɔntɔn e é nɔ ɖetɔ́n é wɛ nyí nǔ gbɛndɛngbɛndɛn jǒ ɖɔhun ɖé. Nǔ nukɔntɔn enɛ e é ɖetɔ́n é lɔmɔ̌ nɔ bló tɛnmɛ ɖó nú wegɔ́ e jawě é bonu ye bǐ ni mɔ tɛn bo tlɛ́ ɖó kpɔ́; protéine e è nɔ ylɔ́ ɖɔ phosphoprotéine é ɖò nǔ wegɔ́ ɔ mɛ.

Nǔ we enɛ lɛ nɔ nɔ kpɔ́, bo nɔ huzu kɔ́lu syɛnsyɛn ɖé; nǔ kwijikwiji ɖě tlɛ sixu fɔ́n síìn ǎ. É ɖò taji tawun ɖɔ kɔ́lu ɔ syɛn bo nɔ lɛ́ nɔ ayǐ nú hwenu gegě, ɖó Balane ɔ na zán gbɛhwenu tɔn e kpò é bǐ ɖò nǔ e wu é tlɛ́ dó é.

Ðiɖe e xlɛ́ kɔ́lu Balane tɔn sín kan didɛ lɛ é

Nukúnnú mimɔ jɛ lee Balane nɔ bló kɔ́lu tɔn gbɔn é wu vɛwǔ tawun hú lee nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ lin gbɔn ɖ’ayǐ é. Hagbɛ̌ gbɛ̌ta e mɔ lee é nɔ bló kɔ́lu ɔ gbɔn é tɔn ɖé ɖɔ: “Wlɛnwín jɔwamɔ tɔn e nǔnywɛ kpé bɔ è ma vɛ́dó ǎ é ɖé wɛ bɔ è sixu zán dó ɖeɖɛ nǔ ɖěɖee kɔn sin nɔ sú ali dó mɛ ɖè lɛ é.” Dò mɔ na sixu d’alɔ dobanúnǔtɔ́ lɛ bɔ ye na sɔnǔ nú kɔ́lu e è sixu zán ɖò sin mɛ é, gɔ́ nú nǔ e sixu tlɛ́ nǔ bo hɛn nǔ gbánwúngbánwún lɛ é bo na zán ye dó tlɛ́ nǔ ɖò macinu lɛ mɛ, bo lɛ́ wà mɔ̌ ɖò dotóozɔ́wiwa linu.

Etɛ a ka lin? Kɔ́lu Balane tɔn ɔ jɔ nú éɖée wɛ à? Alǒ dǎ wɛ è dá?