Skip to content

DǍ WƐ È DÁ À?

Hwenu E Awɛwɛ E Nɔ Nyí Piéride du chou É Sín Awa lɛ Nɔ Cí Wekwín V Ðɔhun É

Hwenu E Awɛwɛ E Nɔ Nyí Piéride du chou É Sín Awa lɛ Nɔ Cí Wekwín V Ðɔhun É

Cobonu awɛwɛ lɛ na zɔn ɔ, é byɔ ɖɔ hwesivɔ ni hun bo na hlɔnhlɔn xú yetɔn e nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ zɔn lɛ é hwɛ̌. Amɔ̌, nú jǐ jló na ja ɔ, awɛwɛ e nɔ nyí piéride du chou é nɔ yawǔ dó wezun hu awɛwɛ ɖevo lɛ bǐ. Etɛ ka zɔ́n bɔ é nɔ yawǔ sɔmɔ̌?

Ðǒ Ayi Nǔ Elɔ Wu: Awɛwɛ alɔkpa gegě nɔ bló awa yetɔn lɛ ɖó alɔkpa ɖé, bo nɔ cí hwesivɔ nu lobo nɔ yí yǒzo e kpé ye é hwɛ̌ cobo nɔ zɔn. Amɔ̌, piéride du chou ɔ nɔ bló bɔ awa éyɛtɔn lɛ nɔ cí wekwín V ɖɔhun. Dobanúnǔtɔ́ lɛ tinmɛ ɖɔ nú é na mɔ yǒzo ganji ɔ, awa tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na hun ɖó alɔ ɖé jí, b’ɛ na ɖibla yì 17 degrés mɔ̌. Mɔ̌ e é nɔ nɔ é nɔ zɔ́n bɔ yǒzo hwesivɔ tɔn nɔ byɔ xú e ɖò akɔ́nnú tɔn bo nɔ zɔ́n b’ɛ nɔ zɔn lɛ é mɛ, yǒzo enɛ wɛ nɔ zɔ́n b’ɛ nɔ ɖò gbesisɔmɛ bá zɔn.

Dobanúnǔtɔ́ e ɖò Kplɔnyiji-Alavɔ Exeter tɔn ɖò Angleterre lɛ é kpɔ́n nǔ dó lee piéride du chou sín awa nɔ cí wekwín V ɖɔhun gbɔn é wu dó kpɔ́n nú ye sixu bló bonu panneaux solaire lɛ na kpɔ́n te d’eji à jí. Mɔ̌ e ye bló é zɔ́n bɔ ye wá mɔ ɖɔ agbɔ̌n panneaux solaire lɛ tɔn lɛ́ jɛji ɖibla yì 50 ɖò 100 jí.

Dobanúnǔtɔ́ lɛ lɛ́ mɔ ɖɔ awɛwɛ enɛ sín awa lɛ nɔ lɛ́ kɔ́n lánlán. Ee ye lin tamɛ bo kpɔ́n dó lee awa awɛwɛ ɔ tɔn e nɔ kɔ́n lánlán lɛ é nɔ cí é wu é ɔ, ye kpéwú bo bló panneaux solaire e fúɖá bo nɔ lɛ́ w’azɔ̌ tawun lɛ é. Ee Nǔkplɔnmɛtɔ́ Richard ffrench-Constant e ɖò gbɛ̌ta dobanúnǔ tɔn ɔ mɛ é kpɔ́n nǔ e tɔ́n sín mɛ lɛ é ɔ, é ɖɔ ɖɔ piéride du chou “tuùn azɔ̌ tawun ɖò lee è nɔ wlí hwesivɔ sín yǒzo gbɔn é mɛ.”

Etɛ a ka lin? Awɛwɛ e nɔ nyí piéride du chou é sín awa e nɔ cí wekwín V ɖɔhun é wá nú éɖée wɛ à? Alǒ dǎ wɛ è dá?