Skip to content

DǍ WƐ È DÁ À?

Alɔ E Jí Ajluxwɛ́ Sín Aɖǔ lɛ Ðè É

Alɔ E Jí Ajluxwɛ́ Sín Aɖǔ lɛ Ðè É

Ajluxwɛ́ nyí agwǐn ɖé bo nɔ nɔ xù mɛ bɔ akán tɔn nɔ cí funlɛ́ɛn ɖɔhun, lobɔ aɖǔ tɔn syɛn gánwúngánwún. Ayǐdɔkun goethite sín kan winniwinni didɛ ɖé lɛ ɖò aɖǔ tɔn lɛ mɛ, bo cáká ɖó kpɔ́ xá protéine bibɔ ɖé.

Ðǒ Ayi Nǔ Elɔ Wu: Aɖǔ cíkícíkí ɖé lɛ tò lɛlɛ̌ dó ajluxwɛ́ sín ɖɛ̌, bɔ ɖokpo sín ga sɔ́ nɔ hú milimètre ɖokpo ǎ; ɖɛ̌ enɛ wɛ ajluxwɛ́ ɔ nɔ zán dó ba nǔ ɖu. Aɖǔ lɛ ɖokpo ɖokpo nɔ syɛn bo nɔ lɛ́ xú tawun, bɔ ajluxwɛ́ ɔ nɔ zán dó xwlɛ́ nǔ amamú e nɔ nɔ só lɛ wu é ɖu.

Dobanúnǔtɔ́ lɛ zán macinu e nɔ bló bɔ è nɔ mɔ nǔ ɖó kloklo jí é agbɔ̌nnɔ ɖé dó gbéjé lee aɖǔ lɛ syɛn sɔ́ é kpɔ́n. Ye mɔ ɖɔ ajluxwɛ́ sín aɖǔ lɛ syɛn tawun hú nǔ ɖevo ɖěɖee ye ko gbéjé kpɔ́n lɛ é bǐ, kaka jɛ yɛgletete sín adɔ̌ jí. Dobanúnǔtɔ́ lɛ sín gǎn ɔ ɖɔ: “Mǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n bɔ nǔ e mǐ nɔ ɖetɔ́n lɛ é na nɔ cí ajluxwɛ́ sín aɖǔ lɛ ɖɔhun.”

Dobanúnǔtɔ́ lɛ lin ɖɔ è sixu kpɔ́n dó nǔ e zɔ́n bɔ ajluxwɛ́ sín aɖǔ lɛ syɛn sɔmɔ̌ lɛ é wu dó bló mɔ̌to, batóo, kpo jɔmɛhun kpo, kaka jɛ aɖǔ e è nɔ dó nú gbɛtɔ́ é jí.

Etɛ a ka lin? Lee alɔ e jí ajluxwɛ́ sín aɖǔ lɛ ɖè é jiwǔ gbɔn é jɔ nú éɖée kpowun wɛ à? Alǒ dǎ wɛ è dá?