Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee Biblu Sɔgbe Ðò Nùnywɛ Xwitixwiti Linu Gbɔn É

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ?

Enyi Mawu wɛ nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn ɔ, é ɖó na gbɔn vo nú wema ɖevo lɛ bǐ.

É Ko Cá Wɛ À alǒ É Jɛ Nukɔn?

Biblu nyí nùnywɛ xwitixwiti sín wema ɖé ǎ có, é ɖɔ nùɖé lɛ xó bɔ ye sixu kpaca we.

Sɛ́n E Mawu Na Dó Wǔfifɛ́ Wu É Yì Jǐ Hú Ee Tíìn Hwenɛnu lɛ É flaflá Tɔn

Togun Izlayɛli hwexónu tɔn tɔn ɖu sɛ́n bǔnɔ e Mawu na dó wǔfifɛ́ wu lɛ é sín lè.