Skip to content

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Wǎn Yí nú Hwiɖée Jí?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Wǎn Yí nú Hwiɖée Jí?

Xósin e Biblu na é

Biblu xlɛ́ ɖɔ é sɔgbe, bo tlɛ lɛ́ ɖò dandan ɖɔ a ni yí wǎn nú hwiɖée ɖó bǎ e ɖò jlɛ̌ jí é ɖé mɛ. Wanyiyi mɔhun nɔ byɔ ɖɔ a ni nɔ kpé nukún dó hwiɖée wu, ɖó sísí nú hwiɖée, bo nɔ mɔ ɖɔ emi xɔ akwɛ. (Matie 10:31) Biblu sɔ́ cejɛnnabi sù ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é sɔ́ wǎn yí nú mɛɖée ɖó tɛn e jɛxa ɛ é mɛ.

Mɛ̌ ɖětɛ lɛ mǐ ka ɖó na yí wǎn na jɛ nukɔn?

  1. Wǎn yí nú Mawu wɛ ɖó na jɛ nukɔn ɖò ayi mǐtɔn mɛ. Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ sɛ́n e hugǎn sɛ́n lɛ bǐ é wɛ nyí: “A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo.”—Maki 12:28-30; Sɛ́nflínmɛ 6:5.

  2. Sɛ́n wegɔ e hugǎn bǐ é wɛ nyí: “A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesunɔ ɖɔhun.”—Maki 12:31; Levíi ví lɛ 19:18.

  3. Biblu ɖɔ tlɔlɔ ɖɔ a ni yí wǎn nú hwiɖée ǎ có, gbeɖiɖe e ɖɔ ɖɔ a ni “yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesunɔ ɖɔhun” é xlɛ́ ɖɔ wǎn yí nú mɛɖesunɔ kpo sísí ɖiɖó nú mɛɖesunɔ kpo ɖó bǎ e ɖò jlɛ̌ jí é ɖé mɛ sɔgbe, bo nɔ lɛ́ hɛn lè wá.

Mɛ̌ ɖětɛ lɛ Jezu ka yí wǎn na jɛ nukɔn?

Jezu ɖè lee è na yí wǎn nú Mawu, yí wǎn nú nɔzo mɛtɔn, bo lɛ́ yí wǎn nú mɛɖée gbɔn é xlɛ́, lobo kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni xwedó kpɔ́ndéwú emitɔn.—Jaan 13:34, 35.

  1. É yí wǎn nú Jehovah Mawu jɛ nukɔn, lobo zé éɖée bǐ jó bo wà jlǒ Tɔn. É ɖɔ: “Nú gbɛtɔ́ lɛ na dó tuùn ɖɔ un yí wǎn nú Tɔ́ ɔ, un na wà nǔ lee Tɔ́ ɔ zɔ́n mì gbɔn é.”—Jaan 14:31.

  2. Jezu yí wǎn nú nɔzo tɔn lɛ, é ɖè enɛ xlɛ́ gbɔn nukúnkpikpe dó hudo mɛ ɖevo lɛ tɔn wu, kaka bo tlɛ zé gbɛ̀ tɔn jó dó ta yetɔn mɛ gblamɛ.—Matie 20:28.

  3. É yí wǎn nú éɖée ɖó jlɛ̌ jí gbɔn hwenu zinzan dó gbɔjɛ, ɖu nǔ, bo nɔ kpɔ́ xá ahwanvu tɔn lɛ kpo mɛ e sixu wá nyí ahwanvu tɔn lɛ é kpo gblamɛ.—Maki 6:31, 32; Luki 5:29; Jaan 2:1, 2; 12:2.

Wǎn yí nú mɛ ɖevo lɛ jɛ nukɔn nú hwiɖée na ɖè awǎjijɛ alǒ sísí mɛɖesunɔ tɔn towe kpò wɛ à?

Eǒ, ɖó Mawu dá mǐ ɖò akpajlɛ tɔn mɛ, bɔ jijɔ éyɛtɔn taji ɔ wɛ ka nyí wanyiyi e ma ɖó cejɛnnabi ǎ é. (Bǐbɛ̌mɛ 1:27; 1 Jaan 4:8) Tinmɛ enɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ è bló mǐ bɔ mǐ sixu yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ. É nyla ɖɔ mǐ ni yí wǎn nú mǐɖesunɔ ǎ, amɔ̌, enyi mǐ yí wǎn nú Mawu hugǎn nǔ bǐ, lobo sɔ́ ayi ɖó nǔɖagbewiwa nú mɛ ɖevo lɛ jí ɔ, mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ hugǎn. Lee Biblu ɖɔ gbɔn é ɔ, “nùnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖòmɛsí.”—Mɛsɛ́dó 20:35.

Égbé ɔ, mɛ gègě nɔ ɖɔ ɖɔ nǔ e na wà ɖagbe nú mɛɖesunɔ lɛ é gbé nyinya wɛ nɔ hɛn awǎjijɛ wá nú mɛ. Ye nɔ lin ɖɔ, “yǐ wǎn nú hwiɖée” ko jɛ “yǐ wǎn nú nɔzo” tɛnmɛ. É ɖò mɔ̌ có, nǔ e ko jɛ hwe mǐtɔn lɛ é dó zǒgbe jí ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn elɔ lɛ é nɔ ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe: “Mɛɖebǔ ni ma nɔ ba ɖagbe éɖesunɔ tɔn ó; loɔ, ni nɔ ba ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 10:24.