Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Yɛswímɛ

Jixwé

Etɛ ka Nyí Jeluzalɛmu Yɔyɔ̌ Ɔ?

Nɛ̌ toxo bunɔ enɛ ka kúnkplá we gbɔn?

Mawu ka Ðó Fí ɖé Tawun Bo Nɔ Nɔ Wɛ À?

Etɛ Biblu ka ɖɔ dó fí e Mawu nɔ nɔ é wu? Jezu lɔmɔ̌ nɔ nɔ finɛ wɛ à?

Satáan kpo Awovi lɛ Kpo

Mawu Dá Awovi Wɛ À?

Fitɛ Satáan ka gosin? Kplɔ́n nǔ e wu wema Ezekiyɛli tɔn ɖɔ xó elɔ dó Awovi wu é: “Sín gbè e gbè un ɖó we ɔ, è mɔ nǔjɛdo ɖé ɖɔ ɖò walɔ towe mɛ ǎ, kaka jɛ gbè e gbè è wá mɔ nǔ nyanya ɖò walɔ towe mɛ é.”

Awovi Wu Wɛ Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ Bǐ ka Nɔ Sín À?

Biblu ɖè fí e wuvɛ̌ mimɔ gbɛtɔ́ lɛ tɔn nɔ gosin é xlɛ́?

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Nyí Nɛfilimu Lɛ?

Biblu ylɔ́ ye ɖɔ “mɛ hlɔnhlɔnnɔ hwexónu tɔn lɛ, sunnu nukúnɖeji lɛ.” Etɛ lɛ mǐ ka tuùn dó ye wu?