Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Yɛswímɛ

Jixwé

Mawu ka Ðó Fí ɖé Tawun Bo Nɔ Nɔ Wɛ À?

Etɛ Biblu ka ɖɔ dó fí e Mawu nɔ nɔ é wu? Jezu lɔmɔ̌ nɔ nɔ finɛ wɛ à?

Satáan kpo Awovi lɛ Kpo

Mawu Dá Awovi Wɛ À?

Fitɛ Satáan ka gosin? Kplɔ́n nǔ e wu wema Ezekiyɛli tɔn ɖɔ xó elɔ dó Awovi wu é: “Sín gbè e gbè un ɖó we ɔ, è mɔ nǔjɛdo ɖé ɖɔ ɖò walɔ towe mɛ ǎ, kaka jɛ gbè e gbè è wá mɔ nǔ nyanya ɖò walɔ towe mɛ é.”

Awovi Wu Wɛ Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ Bǐ ka Nɔ Sín À?

Biblu ɖè fí e wuvɛ̌ mimɔ gbɛtɔ́ lɛ tɔn nɔ gosin é xlɛ́?