Skip to content

Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Bɔ Na Ðó Xwédo Awǎjijɛnɔ ɖé À?

Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Bɔ Na Ðó Xwédo Awǎjijɛnɔ ɖé À?

Xósin e Biblu na é

 Ganji. Wěɖexámɛ jinjɔn Biblu jí e nǔnywɛ kpé bo ko d’alɔ sunnu kpo nyɔnu kpo livi mɔkpan bɔ ye ɖó xwédo awǎjijɛnɔ ɖé é ɖé lɛ ɖíe:

  1.   Wlǐ alɔ ɖò sɛ́n linu. Akpá e è nɔ dó ɖò alɔwliwli ɖò sɛ́n linu sín hwenu, b’ɛ nɔ nyí nú gbɛhwenu mɛtɔn bǐ é wɛ nyí dodónú xwédo awǎjijɛnɔ ɖé tɔn.—Matie 19:4-6.

  2.   Nɔ ɖè wanyiyi kpo sísí kpo xlɛ́. Enɛ byɔ ɖɔ a ni nɔ wà nǔ xá mɛ e a da é lee a nɔ ba ɖɔ è ni nɔ wà nǔ xá emi gbɔn é.—Matie 7:12; Efɛzinu lɛ 5:25, 33.

  3.   Nɔ nyi alɔ nú xógbe vɛ́sin lɛ. Enyi mɛ e a da é na bo tlɛ ɖɔ xó ɖé alǒ wà nǔɖe nyi dò nú we hǔn, ɖɔ xó n’i kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. (Efɛzinu lɛ 4:31, 32) Biblu ɖɔ ɖò Nǔnywɛxó 15:1 mɛ ɖɔ: “È sɔ́ gbè fífá dó na xósin mɛ ɔ, xomɛ nɔ fá; è ka kán gbè nú mɛ ɔ, xomɛsin ɔ ɖě nɔ jɛ ɖě jí.”

  4.   Mi nɔ gbeji nú miɖée lɛ. Wanyiyi sín xó towe lɛ kpo xóɖóxámɛ sín nǔwiwa towe lɛ kpo ni nɔ nyí nú mɛ e a da é kɛɖɛ. (Matie 5:28) Biblu ɖɔ: “Asidida abǐ asúdida ni nyí nǔ sísí; asú kpo asì kpo ni nɔ gbeji nú yeɖée.”—Eblée lɛ 13:4.

  5.   Kplɔ́n vǐ towe lɛ kpo wanyiyi kpo. Nyi alɔ nú vǐ kíkɛ́ kpo xomɛsin dó xomɛ nú vǐ kpo.—Nǔnywɛxó 29:15; Kolosinu lɛ 3:21.