Skip to content

Xwèɖuɖu lɛ kpo Nǔwiwa lɛ Kpo

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Natáaxwe Wu?

Fí e Natáaxwe sín aca e gbakpé lɛ é atɔ́ɔ́n jɔ sín é sixu kpaca we.

Hwetɛnu È ka Jì Jezu?

Kpɔ́n nǔ e wu mɛ lɛ nɔ ɖu Natáaxwe ɖò 25 décembre é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Paskwa Wu?

Kpɔ́n fí e aca Paskwa sín xwè tɔn lɛ atɔ́ɔ́n jɔ sín é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Fí E Halloween Jɔ Sín lɛ É Wu?

Ayihundida e ma nyla ǎ é wɛ Halloween nyí à alǒ nǔ ɖevo sésé wɛ?