Skip to content

Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Dó Xó Ðɔ Dó Gbè Tɛnmɛ Tɛnmɛ Mɛ Wu?

Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Dó Xó Ðɔ Dó Gbè Tɛnmɛ Tɛnmɛ Mɛ Wu?

Xósin e Biblu na é

Xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ nɔ dó gesí nǔwukpíkpé jiwǔ e Klisanwun bǐbɛ̌mɛ tɔn ɖé lɛ ɖó, bo kpéwú bo dó gbè e ye ma kplɔ́n ǎ é ɖé é. (Mɛsɛ́dó 10:46) Mɛɖebǔ e sè gbè enɛ é nɔ mɔ nukúnnú jɛ xó yetɔn mɛ ganji. (Mɛsɛ́dó 2:4-8) Xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ nyí ɖokpo ɖò nǔnina ɖěɖee gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn na Klisanwun ɖé lɛ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ lɛ é mɛ.—Eblée lɛ 2:4; 1 Kɔlɛntinu lɛ 12:4, 30.

 Fitɛ xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ ka bɛ́sín? Hwetɛnu?

Jeluzalɛmu wɛ nǔjiwǔ enɛ jɛ ɖè azɔn nukɔntɔn ɔ, ɖò xwè Jwifu lɛ tɔn Pantekotu 33 H.M. tɔn hwenu zǎnzǎn. Ahwanvu Jezu tɔn 120 mɔ̌ wɛ kplé ɖó kpɔ́, bɔ “[gbigbɔ mímɛ́] gɔ́ ayi mɛ nú ye, bɔ ye jɛ gbè alɔkpa alɔkpa dó jí.” (Mɛsɛ́dó 1:15; 2:1-4) Mɛ wɔbuwɔbu e “gosin tò e ɖò ayikúngban jí é bǐ mɛ” lɛ é kplé ɖó kpɔ́, bɔ “mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ sè xó . . . lɛ dó éɖesunɔ sín gbè mɛ.”—Mɛsɛ́dó 2:5, 6.

 Etɛ ka zɔ́n bɔ xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ dó tíìn?

  1. Bo na dó xlɛ́ ɖɔ Mawu ɖò gudo nú Klisanwun lɛ. Ðò hwexónu ɔ, Mawu bló nǔjiwǔ lɛ dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖò gudo nú gbejinɔtɔ́ emitɔn lɛ, ɖi Mɔyizi. (Tíntɔ́n 4:1-9, 29-31; Kɛ́nsísɔ́ 17:25) Nǔ ɖokpo ɔ wɛ xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ wà, é ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu ɖò gudo nú agun Klisanwun tɔn yɔyɔ̌ e è ɖ’ayǐ é. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Wuntun ɖé wɛ xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ nyí nú mɛ e ma ɖi nǔ ǎ lɛ; é ka nyí mɔ̌ nú mɛ e ɖi nǔ lɛ ǎ.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 14:22.

  2. Bonu Klisanwun lɛ na kpéwú bo ɖekúnnu mlɛ́mlɛ́. Mɛ ɖěɖee ɖótó ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖò Pantekotu sín azǎn gbè lɛ é ɖɔ: “Mǐ bǐ mǐ ɖò sise wɛ, bɔ ye nɔ ɖò azɔ̌ ɖagbeɖagbe e Mawu wà lɛ sín xó ɖɔ wɛ dó gbè mǐtɔn mǐtɔn mɛ.” (Mɛsɛ́dó 2:11) Mɔ̌ mɛ ɔ, linlin taji ɖevo e wu nǔjiwǔ enɛ dó tíìn é wɛ nyí ɖɔ Klisanwun lɛ na kpéwú bo ‘ɖekúnnu mlɛ́mlɛ́’ lobo lɛ́ “kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu,” lee Jezu ɖegbe tɔn nú ye gbɔn é. (Mɛsɛ́dó 10:42; Matie 28:19) Mɛ 3 000 mɔ̌ e mɔ nǔjiwǔ ɔ bo lɛ́ ɖótó wɛn e è dó lɛ é huzu ahwanvu azǎn enɛ gbè.—Mɛsɛ́dó 2:41.

 Xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ na nɔ ayǐ kaka sɔyi wɛ à?

Eǒ. Táan kpɛɖé jɛn nǔnina e gbigbɔ mímɛ́ na lɛ é, kaka jɛ xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ jí, nɔ ayǐ na. Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ: “Wɛn Mawu tɔn lɛ dídó . . . na vɔ; xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ na nɔte.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 13:8.

 Hwetɛnu xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ ka nɔte?

Ðò kpaa mɛ ɔ, mɛsɛ́dó lɛ nɔ ɖò te cobɔ Klisanwun ɖevo lɛ nɔ mɔ nǔnina e gbigbɔ mímɛ́ nɔ na mɛ lɛ é, bɔ hwɛhwɛ ɔ, mɛsɛ́dó lɛ wɛ nɔ ɖ’alɔ nǔɖitɔ́ hatɔ́ yetɔn lɛ jí bɔ nǔ nɔ nyí mɔ̌. (Mɛsɛ́dó 8:18; 10:44-46) É cí ɖɔ mɛ ɖěɖee mɛsɛ́dó lɛ na gbigbɔ mímɛ́ sín nǔnina lɛ é kún sɔ́ na mɛ ɖevo lɛ ó ɖɔhun. (Mɛsɛ́dó 8:5-7, 14-17) Bo na dó jlɛ́ dó nǔɖe wu ɔ, axɔsuzɔ́watɔ́ ɖé sixu na kúnnuɖewema mɔ̌to kunkun tɔn mɛɖé, amɔ̌, sɛ́n na acɛ mɛ enɛ bonu é lɔmɔ̌ na na kúnnuɖewema mɔ̌to kunkun tɔn ɔ mɛ ɖevo ǎ. É cí ɖɔ xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ wá vivɔnu ɖò kú mɛsɛ́dó lɛ kpo mɛ ɖěɖee ye na nǔnina enɛ lɛ é kpo tɔn hwenu.

 Xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ ɖò égbé ka lo?

É ɖò wɛn ɖɔ nǔnina jiwǔ xó ɖɔ dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ tɔn fó ɖò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn sín vivɔnu mɔ̌. Mɛɖebǔ sixu ɖɔ égbé ɖɔ hlɔnhlɔn Mawu tɔn wɛ zɔ́n bɔ emi nɔ ɖɔ xó dó gbè tɛnmɛ tɛnmɛ mɛ ǎ.

 Nɛ̌ è ka sixu tuùn Klisanwun nǔgbo lɛ gbɔn?

Jezu ɖɔ ɖɔ wanyiyi mɛɖée sísɔ́ dó savɔ̌ tɔn wɛ è na dó tuùn ahwanvu emitɔn lɛ na. (Jaan 13:34, 35) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu kplɔ́n mɛ ɖɔ wanyiyi wɛ nyí nǔ e è na dó tuùn Klisanwun nǔgbo lɛ na hwebǐnu é. (1 Kɔlɛntinu lɛ 13:1, 8) É ɖexlɛ́ ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn na bló bɔ Klisanwun lɛ na ɖè jijɔ ɖěɖee è nɔ ylɔ́ ɖɔ “sínsɛ́n gbigbɔ tɔn” é xlɛ́; wanyiyi wɛ nyí jijɔ nukɔntɔn ɔ.—Galatinu lɛ 5:22, 23, nwt.