Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Biblu Ðɔ Xó Dó Xoɖiɖe Wu Wɛ À?

Biblu Ðɔ Xó Dó Xoɖiɖe Wu Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Gbɛ̀ nyí nǔ mímɛ́ nú Mawu, bɔ é tlɛ nɔ mɔ vǐkɛ́n e ɖò adɔgo mɛ é dó mɔ gbɛtɔ́ ɖé. Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Axɔsu Davidi b’ɛ ɖɔ dó wutu tɔn ɖɔ: “Hwenu e kɛ́n jɛ nɔ ce wu é jɛn a ko mɔ mì.” (Ðɛhan 139:16) Mawu ɖɔ ɖɔ emi na ɖó hwɛ nú mɛ e ɖè xò é ɖé. Enɛ wu ɔ, ɖò nukún tɔn mɛ ɔ, vǐ e è ma ko jì ǎ bɔ è hu é nyí mɛhuhu.—Tíntɔ́n 20:13; 21:22, 23.

Amɔ̌, enyi ninɔmɛ syɛnsyɛn ɖé ka wá xwetɔ́n ɖò ajidonu, bɔ asú kpo asì kpo ɖé ɖó na wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ vǐnɔ ɔ na nɔ gbɛ̀ bɔ vǐ ɔ na kú, alǒ vǐ ɔ na nɔ gbɛ̀ bɔ nɔ ɔ na kú ɔ, etɛ ye ka na wà? Ðò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, asú kpo asì kpo ɔ wɛ na wá gbeta ɔ kɔn dó mɛ e ye na tɛ́n kpɔ́n bo hwlɛngán é wu.