Skip to content

Mawu Wɛ Mǐ Na Dó Wuvɛ̌ Mǐtɔn lɛ Sín Hwɛ À?

Mawu Wɛ Mǐ Na Dó Wuvɛ̌ Mǐtɔn lɛ Sín Hwɛ À?

Xósin e Biblu na é

 Biblu gbɛ́ bǐ gbídígbídí! Wuvɛ̌ mimɔ ɖò linlin e Jehovah Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é mɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ fɔ́n gǔ dó acɛkpikpa Mawu tɔn jí, bo jɛ nugbodòdó yeɖesunɔ tɔn e kúnkplá ɖagbe kpo nyanya kpo lɛ é xwedó jí. Ye lɛkɔ sín Mawu gudo, bo ka sè xɔxɔ tɔn.

 Égbé ɔ, mǐ ɖò gbeta nyanya e kɔn ye wá é sín sìn sún wɛ. Amɔ̌, Mawu nɔ zɔ́n wuvɛ̌ gbɛtɔ́ lɛ tɔn ɖò ali ɖebǔ nu ǎ.

 Biblu ɖɔ: “Hwenu e mɛɖé na jɛ tɛnkpɔn mɛ ɔ, ni ma ɖɔ Mawu wɛ ɖò emi tɛ́n kpɔ́n wɛ ó. Ðó nǔ nyanya sixu tɛ́n Mawu kpɔ́n ǎ; Mawu ɖesu ka nɔ tɛ́n mɛɖebǔ kpɔ́n ǎ.” (Jaki 1:13) Mɛɖebǔ sixu mɔ wuvɛ̌, kaka jɛ mɛ ɖěɖee jí Mawu kɔn nyɔna dó lɛ é.