Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mawu Wɛ Mǐ Na Dó Wuvɛ̌ Mǐtɔn lɛ Sín Hwɛ À?

Mawu Wɛ Mǐ Na Dó Wuvɛ̌ Mǐtɔn lɛ Sín Hwɛ À?

Xósin e Biblu na é

Biblu gbɛ́ bǐ gbídígbídí! Wuvɛ̌ mimɔ ɖò linlin e Jehovah Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é mɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ fɔ́n gǔ dó acɛkpikpa Mawu tɔn jí, bo jɛ nugbodòdó yeɖesunɔ tɔn e kúnkplá ɖagbe kpo nyanya kpo lɛ é xwedó jí. Ye lɛkɔ sín Mawu gudo, bo ka sè xɔxɔ tɔn.

Égbé ɔ, mǐ ɖò gbeta nyanya e kɔn ye wá é sín sìn sún wɛ. Amɔ̌, Mawu nɔ zɔ́n wuvɛ̌ gbɛtɔ́ lɛ tɔn ɖò ali ɖebǔ nu ǎ.

Biblu ɖɔ: “Hwenu e mɛɖé na jɛ tɛnkpɔn mɛ ɔ, ni ma ɖɔ Mawu wɛ ɖò emi tɛ́n kpɔ́n wɛ ó. Ðó nǔ nyanya sixu tɛ́n Mawu kpɔ́n ǎ; Mawu ɖesu ka nɔ tɛ́n mɛɖebǔ kpɔ́n ǎ.” (Jaki 1:13) Mɛɖebǔ sixu mɔ wuvɛ̌, kaka jɛ mɛ ɖěɖee jí Mawu kɔn nyɔna dó lɛ é.