Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wuvɛ̌ Mimɔ

Etɛwu Wuvɛ̌ Mimɔ ka Sukpɔ́ Sɔmɔ̌?

Mawu Wɛ Mǐ Na Dó Wuvɛ̌ Mǐtɔn lɛ Sín Hwɛ À?

Mɛɖebǔ sixu mɔ wuvɛ̌, kaka jɛ mɛ ɖěɖee jí Mawu kɔn nyɔna dó lɛ é. Etɛwu?

Awovi Wu Wɛ Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ Bǐ ka Nɔ Sín À?

Biblu ɖè fí e wuvɛ̌ mimɔ gbɛtɔ́ lɛ tɔn nɔ gosin é xlɛ́?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Adla lɛ Wu?

Tódɔnnúmɛ Mawu tɔn wɛ à? Mawu ka nɔ d’alɔ mɛ e wu adla wà nǔ dó lɛ é à?

Etɛwu Fífá ka Hán Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ Sɔmɔ̌?

Gǎn ɖěɖee dó wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè bo na dɔn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ é cifo. Gbějé hwɛjijɔ ɖé lɛ kpɔ́n.

Xwi Ɖiɖí Xá Wuvɛ̌ Lɛ

Un Jló Na Kú: Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Hwenu E Linlin Mɛɖée Huhu Tɔn lɛ Wá nú Mì É À?

Wěɖexámɛ e nyɔ́ zán é tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ nú mɛ e jló kú é ɖé?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Mɛ E Ðò Azɔn Syɛnsyɛn Jɛ Wɛ É Huhu Wu?

Enyi mɛɖé ka ɖò kúzɔn ɖé jɛ wɛ ɔ ka ló? È ka ɖó na wà nǔ bǐ dó hɛn mɛ ɔ ɖó gbɛ̀ wɛ à?

Vivɔnu Wuvɛ̌ lɛ Tɔn

Nɛ̌ Fífá ka Na Wá Ayikúngban Jí Gbɔn?

Kplɔ́n lee Mawu d’akpá ɖɔ emi na hɛn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ gbɔn Axɔsuɖuto emitɔn gblamɛ gbɔn é.

Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wà?

Kplɔ́n nǔ e a sixu ɖó nukún hwenu e acɛkpikpa Mawu tɔn na bɛ́ azɔ̌ ɖò ayikúngban jí é.