Skip to content

Mɔyizi Wɛ Wlan Biblu ɔ À?

Mɔyizi Wɛ Wlan Biblu ɔ À?

Xósin e Biblu na é

Mawu zán Mɔyizi dó wlan wema atɔ́ɔ́n nukɔntɔn Biblu tɔn lɛ: Bǐbɛ̌mɛ, Tíntɔ́n, Levíi ví lɛ, Kɛ́nsísɔ́, kpo Sɛ́nflínmɛ kpo. É cí ɖɔ é lɛ́ wlan wema Jɔbu tɔn kpo Ðɛhan 90gɔ́ ɔ kpo ɖɔhun. Amɔ̌, mɛ ɖokpo kpowun wɛ Mɔyizi nyí ɖò mɛ 40 e Mawu zán dó wlan Biblu ɔ lɛ é mɛ.