Skip to content

Un ka Ðó Na Xoɖɛ Sɛ́dó Mɛ Mímɛ́ lɛ Wɛ À?

Un ka Ðó Na Xoɖɛ Sɛ́dó Mɛ Mímɛ́ lɛ Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Eǒ. Biblu xlɛ́ ɖɔ Mawu kɛɖɛ wɛ mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó ɖò Jezu nyikɔ mɛ. Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Lee mi ɖó na nɔ xoɖɛ gbɔn ɔ ɖíe: ‘Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jixwé] ɔ, nyikɔ towe ni nyí nǔ sísí.’” (Matie 6:9) É kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ gbeɖé ɖɔ ye ni xoɖɛ sɛ́dó mɛ mímɛ́ lɛ, wɛnsagun lɛ, alǒ mɛ ɖevo ɖebǔ zɛ Mawu wu ǎ.

Jezu lɛ́ ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí ali ɔ, bo nyí nǔgbo ɔ, bo ka lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ. Mɛ ɖebǔ sixu yì Tɔ́ ɔ gɔ́n nyɛ mɛvo ǎ.” (Jaan 14:6) Jezu ɖokponɔ wɛ Mawu na acɛ bɔ é na savo n’i dó ta mǐtɔn mɛ.—Eblée lɛ 7:25.

Enyi un nɔ xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo nɔ lɛ́ xò sɛ́dó mɛ mímɛ́ lɛ ɔ ka ló?

Hwenu e Satáan tɛ́n Jezu kpɔ́n é ɔ, Jezu ɖɔ: “Aklunɔ Mawu towe wɛ a na ɖekɔ́ na, lobo sɛn éɖokponɔ géé.” (Matie 4:10) Mawu byɔ mǐ ɖɔ nǔwiwa gbejininɔ tɔn lɛ, alǒ nǔ e mǐ nɔ wà ɖò sinsɛn linu lɛ é kaka jɛ ɖɛxixo jí ɔ, emi wɛ ɖ’acɛ nú bǐ mlɛ́mlɛ́.—Ezayíi 48:11.

Enyi mǐ xoɖɛ nú mɛ ɖevo ɖebǔ kaka jɛ mɛ mímɛ́ lɛ alǒ wɛnsagun mímɛ́ lɛ jí ɔ, mǐ nɔ dó xomɛsin nú Mawu. Hwenu e mɛsɛ́dó Jaan tɛ́n kpɔ́n, bo na ɖekɔ́ nú wɛnsagun ɖé é ɔ, wɛnsagun ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Ma bló mɔ̌ ó! Mɛsɛntɔ́ wɛ un nyí hwi kpo nɔví towe lɛ kpo ɖɔhun; nɔví towe e hɛn kúnnuɖiɖe Jezu tɔn lɛ é. Mawu wɛ a na ɖekɔ́ na!”—Nǔɖexlɛ́mɛ 19:10.