Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ ka Nyí Tinmɛ “Sí Tɔ́ Towe kpo Nɔ Towe kpo” Tɔn?

Etɛ ka Nyí Tinmɛ “Sí Tɔ́ Towe kpo Nɔ Towe kpo” Tɔn?

Xósin e Biblu na é

Azɔn gègě wɛ gbeɖiɖe e ɖɔ “sí tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo” é tɔ́n ɖò Biblu mɛ. (Tíntɔ́n 20:12; Sɛ́nflínmɛ 5:16; Matie 15:4; Efɛzinu lɛ 6:2, 3) É byɔ ɖɔ è ni wà nǔ taji ɛnɛ ɖé lɛ.

  1. Ye ni xɔ akwɛ nú we. Enyi a nɔ dokú nú tɔ́ towe kpodo nɔ towe kpo ɖó nǔ e ye wà nú we lɛ é bǐ wu ɔ, xíxlɛ́ wɛ a ɖè ɖɔ emi nɔ sí ye. Nɔ ylɔ alixlɛ́mɛ yetɔn lɛ ɖɔ nùjɔnǔ dó xlɛ́ ɖɔ ye xɔ akwɛ nú emi. (Nùnywɛxó 7:1, 2; 23:26) Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ a ni sɔ́ mɛjitɔ́ towe lɛ dó mɔ “susu” towe na, enɛ wɛ nyí ɖɔ a ni nɔ gó dó ye wu.—Nùnywɛxó 17:6.

  2. Yǐ gbè nú acɛkpikpa yetɔn. A ɖó na sí tɔ́ towe kpodo nɔ towe kpo dó xlɛ́ ɖɔ emi tuùn acɛ e Mawu na ye é, ɖò taji ɔ, hwenu e a ɖò winnyawinnya mɛ é. Kolosinu lɛ 3:20 ɖɔ nú mɛ winnyawinnya lɛ ɖɔ: “Mi setónú nú mɛjitɔ́ mitɔn lɛ ɖò nǔ bǐ mɛ, ɖó nǔ e nɔ nyɔ́ Aklunɔ nukúnmɛ é nɛ.” Jezu ɖesunɔ setónú nú mɛjitɔ́ tɔn lɛ hwenu e é ɖò winnyawinnya mɛ é.—Luki 2:51.

  3. Wà nǔ xá ye kpo sísí kpo. (Levíi ví lɛ 19:3; Eblée lɛ 12:9) Enɛ nɔ yawu kàn nǔ e a nɔ ɖɔ lɛ é kpo lee a nɔ ɖɔ ye gbɔn é kpo. Nugbǒ wɛ ɖɔ nǔ e mɛjitɔ́ ɖé lɛ nɔ wà hweɖelɛnu é nɔ zɔ́n bɔ tónúsíse nú ye nɔ vɛwǔ. É na bo nyí mɔ̌ ɔ, vǐ lɛ sixu sí mɛjitɔ́ yetɔn lɛ gbɔn alɔ nyinyi nú mɛmasixó lɛ kpo mɛmasi núwiwa lɛ kpo gblamɛ. (Nùnywɛxó 30:17) Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ mɛ e ɖɔ nǔ nyanya dó tɔ́ tɔn alǒ nɔ tɔn wu é ɔ, hwɛ syɛnsyɛn wɛ é hu.—Matie 15:4.

  4. Kpé nukún dó ye wu. Hwenu e mɛjitɔ́ towe lɛ wá kpò é ɔ, ye sixu ɖó alɔdo tawun tawun ɖé lɛ sín hudo. A sixu ɖó sísí nú ye, gbɔn nǔ e wu a kpé é bǐ wiwa bonu ye ni ɖó nǔ e hudo ye lɛ é gblamɛ. (1 Timɔtée 5:4, 8) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu klewun ɖé jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn ɔ, é bló tuto bonu è na kpé nukún dó nɔ tɔn wu.—Jaan 19:25-27.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ lɛ dó sísí ɖiɖó nú tɔ́ mɛtɔn kpo nɔ mɛtɔn kpo wu

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Nú a sí tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo ɔ, a ɖó na jó ye dó bɔ ye kpa acɛ dó alɔwliwli towe jí.

Nugbǒ: Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ kancica alɔwliwli tɔn ɖò taji hú ee ɖò hɛnnumɔ lɛ tɛntin é. Bǐbɛ̌mɛ 2:24 ɖɔ: “Enɛ ɔ wu wɛ sunnu na jó tɔ́ tɔn kpo nɔ tɔn kpo dó, bo na jɛ kpɔ́ xá asì tɔn, bɔ ye mɛ wè lɛ na huzu ɖokpo géé.” (Matie 19:4, 5) Nugbǒ ɔ, asú kpo asì kpo lɛ sixu ɖu wěɖexámɛ mɛjitɔ́ kpo hɛnnumɔ yetɔn lɛ kpo tɔn sín lè. (Nùnywɛxó 23:22) Amɔ̌, asú kpo asì kpo lɛ ɖó acɛ bo na wá gbeta ɖé lɛ kɔn dó ɖó dogbó nú bǎ e mɛ hɛnnumɔ lɛ na kɛnu dó alɔwliwli yetɔn mɛ ɖó é.​—Matie 19:6.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo ɖó acɛ lɛ bǐ.

Nugbǒ: Mawu na acɛ mɛjitɔ́ lɛ ɖò xwédo yetɔn mɛ nugbǒ, amɔ̌, acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ bǐ tɔn wɛ ɖó dogbó: é nɔ zɛ acɛkpikpa Mawu tɔn wu gbeɖé ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ee hwɛɖɔxɔsa ɖaxó ɖé ɖegbe nú ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖɔ ye ni vɛtoli nú Mawu é ɔ, ye yí gbè ɖɔ: ‘È ɖó na setónú nú Mawu hú gbɛtɔ́.’ (Mɛsɛ́dó 5:27-29) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, vǐ lɛ nɔ setónú nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ “ɖò Aklunɔ nukɔn,” enɛ wɛ nyí ɖɔ ye nɔ setónú ɖò nǔ e ma t’afɔ Mawu sɛ́n lɛ jí ǎ lɛ é bǐ mɛ.—Efɛzinu lɛ 6:1.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Nú a na sí tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo ɔ, a ɖó na xwedó nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é.

Nugbǒ: Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ kije nǔ e kplɔ́n mǐ wɛ è ɖè lɛ é kpɔ́n ɖɔ ye nyí nugbǒ à jí. (Mɛsɛ́dó 17:11; 1 Jaan 4:1) Nú mɛɖé bló mɔ̌ ɔ, é sixu wá ɖó nùɖiɖi e gbɔn vo nú mɛjitɔ́ tɔn lɛ tɔn é. Biblu ɖɔ Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ gègě sín xó bɔ ye xwedó mɛjitɔ́ yetɔn lɛ sín sinsɛn ǎ; Ablaxamu, Hwliti kpo mɛsɛ́dó Pɔlu kpo ɖò ye mɛ.—Jozuwée 24:2, 14, 15; Hwliti 1:15, 16; Galatinu lɛ 1:14-16, 22-24.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ: Nú a na sí tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo ɔ, a ɖó na ɖ’alɔ ɖò sinsɛn-biblo sɛ́dó tɔ́gbó lɛ mɛ xá ye.

Nugbǒ: Biblu ɖɔ: “Aklunɔ Mawu towe wɛ a na ɖèkɔ́ na, lobo na sɛ̀n éɖokponɔ géé.” (Luki 4:8) Mawu nɔ hun xomɛ dó mɛ e nɔ sɛ̀n tɔ́gbó tɔn lɛ é wu ǎ. Gɔ́ na ɔ, Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ “mɛ e ko kú lɛ sɔ́ tuùn nùɖé ǎ.” Yɛ̌yi e wlí nú ye wɛ è ɖè é ɔ, ye tuùn ǎ; mɔ̌ jɛn ye ma sixu d’alɔ mɛ e ɖò gbɛ̀ lɛ é alǒ hɛn nǔ gblé dó ye wu ǎ é nɛ.​—Nùnywɛtɔ́xó 9:5, 10; Ezayíi 8:19.