Skip to content

Etɛ ka Nyí Sɛ́n Mawu Tɔn Wǒ Lɛ?

Etɛ ka Nyí Sɛ́n Mawu Tɔn Wǒ Lɛ?

Xósin e Biblu na é

Sɛ́n Wǒ lɛ wɛ nyí sɛ́n ɖěɖee Mawu na akɔta Izlayɛli hwexónu tɔn lɛ é. Sɛ́n enɛ lɛ wɛ è nɔ lɛ́ ylɔ́ ɖɔ Xó Wǒ lɛ, lilɛdógbeɖevomɛ tlɔlɔ xógbe Ebléegbe tɔn ʽasèrèth haddevarim wɛ ye nyí. Xógbe enɛ tɔ́n azɔn atɔn ɖò Pɛntateki (Torah) e nyí wema Biblu tɔn atɔ́ɔ́n nukɔntɔn lɛ é mɛ. (Tíntɔ́n 34:28; Sɛ́nflínmɛ 4:13; 10:4) Xógbe Glɛkigbe tɔn e é sɔgbe xá é wɛ nyí déka (wǒ) logous (xó), bɔ xógbe “Décalogue” ɔ wá gosin enɛ mɛ.

Mawu wlan Sɛ́n Wǒ lɛ dó awinnyatɛ we jí, bo sɔ́ ye nú gbeyiɖɔ Mɔyizi ɖò Sinayíi só ɔ jí. (Tíntɔ́n 24:12-18) È slɛ́ Sɛ́n Wǒ lɛ ɖò Tíntɔ́n 20:1-17 kpo Sɛ́nflínmɛ 5:6-21 kpo mɛ.

 Sɛ́n Wǒ e è slɛ́ lɛ é

  1. Sɛn Jehovah Mawu ɖokponɔ.—Tíntɔ́n 20:3.

  2. Ma sɛn vodun ó.—Tíntɔ́n 20:4-6.

  3. Ma ylɔ́ nyikɔ Mawu towe tɔn dó wuvɔ̌ ó.—Tíntɔ́n 20:7.

  4. Ma wɔn gbɔjɛzán ɔ ó.—Tíntɔ́n 20:8-11.

  5. Sí mɛjitɔ́ towe lɛ.—Tíntɔ́n 20:12.

  6. Ma hu mɛ ó.—Tíntɔ́n 20:13.

  7. Ma lɛ̀ aga ó.—Tíntɔ́n 20:14.

  8. Ma ja ajo ó.—Tíntɔ́n 20:15.

  9. Ma ɖekúnnu agɔ ó.—Tíntɔ́n 20:16.

  10. Ma jló mɛ nú ó.—Tíntɔ́n 20:17.

 Etɛwu lee è slɛ́ Sɛ́n Wǒ lɛ gbɔn é ka gbɔn vovo?

Biblu sɔ́ kɛ́n ɖé lě nú sɛ́n lɛ ɖokpo ɖokpo ǎ. Enɛ wu ɔ, linlin lɛ gbɔn vovo dó lee è ɖó na tò sɛ́n lɛ gbɔn é wu. Lee è nɔ slɛ́ sɛ́n enɛ lɛ gbɔn ɖò kpaa mɛ é wɛ ɖò aga. É ɖò mɔ̌ có, mɛ ɖé lɛ slɛ́ sɛ́n wǒ lɛ ɖò alɔkpa vovo mɛ. Vogbingbɔn lɛ kúnkplá sɛ́n nukɔntɔn ɔ, wegɔ́ ɔ, kpo gudo tɔn ɔ kpo. *

 Linlin tɛ wu è ka sɔnǔ nú Sɛ́n Wǒ lɛ?

Sɛ́n Wǒ lɛ ɖò Mɔyizisɛ́n ɔ mɛ. Sɛ́n 600 jɛji wɛ ɖò sɛ́nwema enɛ mɛ, bo nyí akɔ e Mawu jɛ xá Izlayɛli hwexónu tɔn é. (Tíntɔ́n 34:27) Mawu d’akpá nú togun Izlayɛli tɔn ɖɔ enyi ye setónú nú Mɔyizisɛ́n ɔ ɔ, nǔ na nyɔ́ nú ye. (Sɛ́nflínmɛ 28:1-14) Amɔ̌, linlin taji e wu è sɔnǔ nú sɛ́n ɔ é wɛ nyí ɖɔ é na zɔ́n bɔ Izlayɛli-ví lɛ na ɖò gbesisɔmɛ nú wiwǎ Mɛsiya, alǒ Klisu e sín akpá è dó é tɔn.—Galatinu lɛ 3:24.

 Klisanwun lɛ ɖó na nyi Sɛ́n Wǒ lɛ wɛ à?

Eǒ. Akɔta Izlayɛli hwexónu tɔn tɔn wɛ Mawu na sɛ́n tɔn kaka jɛ Sɛ́n Wǒ lɛ jí tlɔlɔ. (Sɛ́nflínmɛ 5:2, 3; Ðɛhan 147:19, 20) Klisanwun lɛ sɔ́ ɖò Mɔyizisɛ́n ɔ kannu ǎ, mɔ̌ jɛn Klisanwun Jwifu lɛ ma sɔ́ ɖò “sɛ́n ɔ sín acɛ mɛ” ǎ é nɛ. (Hlɔmanu lɛ 7:6) * È ko sɔ́ “Klisu sín sɛ́n ɔ” dó ɖyɔ Mɔyizisɛ́n ɔ na. Klisu sín sɛ́n ɔ mɛ wɛ nǔ e é byɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni wà é bǐ ɖè.—Galatinu lɛ 6:2; Matie 28:19, 20.

 Sɛ́n Wǒ lɛ ka kpò ɖò taji égbé à?

Ganji. Ðó Sɛ́n Wǒ lɛ ɖè linlin Mawu tɔn xlɛ́, bɔ ye kplɔnkplɔn sixu hɛn lè wá nú mǐ. (2 Timɔtée 3:16, 17) Nǔgbododó ɖejid’ewu ɖěɖee ma na kposájí kpɔ́n gbeɖé ǎ lɛ é jí wɛ Sɛ́n Wǒ lɛ jinjɔn. (Ðɛhan 111:7, 8) Nǔgbo ɔ, nǔgbododó enɛ lɛ gegě jí wɛ nǔkplɔnmɛ ɖěɖee ɖò Alɛnuwema yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é jinjɔn.—Kpɔ́n “ Nǔgbododó ɖěɖee ɖò Sɛ́n Wǒ lɛ mɛ bɔ è lɛ́ mɔ ɖò Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é.”

Jezu kplɔ́n mɛ ɖɔ Mɔyizisɛ́n ɔ blebu kaka jɛ Sɛ́n Wǒ lɛ jí jinjɔn gbeɖiɖe taji we jí. É ɖɔ: “‘A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo linlin towe bǐ kpo.’ Sɛ́n ɖaxó e jɛ nukɔn nú sɛ́n lɛ bǐ ɔ nɛ. Sɛ́n wegɔ́ ɔ e bɔ d’ewu, bo ɖi nukɔntɔn ɔ ɖíe: ‘A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesu ɖɔhun.’ Sɛ́n we enɛ lɛ jí wɛ Mɔyizi Sɛ́n lɛ bǐ, kpodo nǔkplɔnmɛ gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ tɔn bǐ kpo jinjɔn.” (Matie 22:34-40) Nǔgbo wɛ ɖɔ é kún byɔ dandan ɖɔ Klisanwun lɛ ni nyi Mɔyizisɛ́n ɔ ó, amɔ̌, è ɖegbe nú ye ɖɔ ye ni yí wǎn nú Mawu kpo nɔzo yetɔn lɛ kpo.—Jaan 13:34; 1 Jaan 4:20, 21.

  Nǔgbododó ɖěɖee ɖò Sɛ́n Wǒ lɛ mɛ bɔ è lɛ́ mɔ ɖò Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é

Nǔgbododó

Alɔdlɛndónǔ Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ Tɔn Lɛ

Sɛn Jehovah Mawu ɖokponɔ

Nǔɖexlɛ́mɛ 22:8, 9

Ma sɛn vodun ó

1 Kɔlɛntinu lɛ 10:14

Ðǒ sísí nú nyikɔ Mawu tɔn

Matie 6:9

Nɔ sɛn Mawu ɖò gbesisɔmɛ

Eblée lɛ 10:24, 25

Sí mɛjitɔ́ towe lɛ

Efɛzinu lɛ 6:1, 2

Ma hu mɛ ó

1 Jaan 3:15

Ma lɛ̀ aga ó

Eblée lɛ 13:4

Ma ja ajo ó

Efɛzinu lɛ 4:28

Ma ɖekúnnu agɔ ó

Efɛzinu lɛ 4:25

Ma jló mɛ nú ó

Luki 12:15

^ akpá. 23 Jwifu hwexónu tɔn lɛ tò nǔ e ɖò Tíntɔ́n mɛ lɛ é bɔ ‘Tíntɔ́n wemata 20 wemafɔ 2 nyí “xó” nukɔntɔn ɔ, bɔ wemafɔ 3-6 sín xokplé nyí wegɔ́ ɔ.’ (The Jewish Encyclopedia) Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, sinsɛnnɔ Katolika lɛ ɖɔ ɖɔ Tíntɔ́n wemata 20 wemafɔ 1-6 nyí sɛ́n ɖokpo. Hǔn, gbeta e ɖɔ ɖɔ è ma ylɔ́ nyikɔ Mawu tɔn dó wuvɔ̌ ó é wá huzu wegɔ́ ɔ. Bonu sɛ́n lɛ sín kɛ́n na sɔgbe ɔ, ye má gbeta gudo tɔn e ɖɔ ɖɔ è ma jló mɛ nú ó é dó sɛ́n we jí.

^ akpá. 27 Hlɔmanu lɛ 7:7 zán sɛ́n wǒgɔ́ ɔ dó na kpɔ́ndéwú “Sɛ́n ɔ” tɔn na, bo ɖexlɛ́ ɖɔ Sɛ́n Wǒ lɛ ɖò Mɔyizisɛ́n ɔ mɛ.