Skip to content

Wema E Mɛ Nùnywɛ Gbɛtɔ́ lɛ Tɔn Ðè É ɖé Wɛ Biblu ɔ ka Nyí À?

Wema E Mɛ Nùnywɛ Gbɛtɔ́ lɛ Tɔn Ðè É ɖé Wɛ Biblu ɔ ka Nyí À?

Xósin e Biblu na é

Nùnywɛxó gègě wɛ ɖò Biblu, ee è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ Wema Mímɛ́ Lɛ é mɛ. Amɔ̌, ɖ’ayi nǔ e Biblu ɖesunɔ ɖɔ dó éɖée wu é wu: “Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ.” (2 Timɔtée 3:16) Kúnnuɖenú gègě nɔ gudo nú xó enɛ. Ðé lɛ ɖíe:

  • Mɛɖebǔ ko xò nǔ kpɔ́n dó gbesisɔ Biblu tɔn wu kpɔ́n gbeɖé bonu é kpa ɛ ǎ.

  • Sunnu gbejinɔtɔ́ lɛ wɛ wlan Biblu ɔ kpo ayi bǐ kpo. Gbeji e ye nɔ ɖò nùwlanwlan yetɔn lɛ mɛ é zɔ́n bɔ è mɔ nugbǒ na.

  • Xota taji ɖokpo jí wɛ Biblu ɔ jinjɔn: hunjijɛ dó acɛ e Mawu ɖó bo na kp’acɛ dó gbɛtɔ́ lɛ jí é kpo lee Axɔsuɖuto tɔn jixwé tɔn ɔ na bló bɔ linlin tɔn lɛ na jɛnu gbɔn é kpo.

  • È wlan Biblu ɔ é ɔ xwè afatɔ́n mɔkpan ko wá yì có, linlin agɔ e gbakpé ɖò hwexónu bɔ mɛ lɛ nɔ ɖó ɖò nùnywɛ xwitixwiti linu lɛ é ɖě wà nǔ dó wǔ tɔn ǎ.

  • Dobanunǔ hwenuxó tɔn lɛ xlɛ́ ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ alǒ xóɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ jɛnu nugbǒ.