Skip to content

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔnamɛ Wu?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔnamɛ Wu?

Xósin e Biblu na é

Biblu yí gbè nú nǔ e è na mɛ kpo jlǒ kpo, kpodo linlin ɖagbe kpo é. É ɖexlɛ́ ɖɔ nǔnamɛ mɔhun nɔ wà ɖagbe nú mɛ e è na é kpo mɛ e na nǔ ɔ mɛ é kpo. (Nǔnywɛxó 11:25; Luki 6:38) Jezu ɖɔ: “Nǔnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖomɛsí.”—Mɛsɛ́dó 20:35.

 Hwetɛnu nǔnamɛ ka nɔ wà ɖagbe?

Enyi è na nǔ mɛ kpo jlǒ kpo ɔ, é nɔ wà ɖagbe. Biblu ɖɔ: “Mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na na nǔ mɛ lee é lin gbɔn ɖò ayi tɔn mɛ é; ni ma na nǔ mɛ, bonu é lɛ́ vɛ́ n’i, abǐ ni nyí dandan sín nǔ n’i ó. Ðó Mawu yí wǎn nú mɛ e nɔ na nǔ mɛ kpodo xomɛhunhun kpo é.”—2 Kɔlɛntinu lɛ 9:7

Nǔnamɛ kpo ayi bǐ kpo nyí akpáxwé “sinsɛn” alɔkpa e Mawu yí gbè na é tɔn ɖé. (Jaki 1:27) Mɛ e nɔ hun alɔ dó d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖò hudo mɛ lɛ é ɖò azɔ̌ wà wɛ alɔ ɖò alɔ mɛ xá Mawu; é nɔ kpɔ́n alɔhundónanǔmɛ mɔhun dó mɔ nǔ e è nya n’i é. (Nǔnywɛxó 19:17) Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ Mawu ɖesunɔ na sú axɔ́ nǔnamɛtɔ́ ɔ.—Luki 14:12-14.

 Hwetɛnu nǔnamɛ ma ka sɔgbe ǎ?

Enyi è na kpo linlin cejɛnnabi tɔn kpo ɔ nɛ. Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ ɖíe:

Enyi é nɔ gudo nú nǔ ɖěɖee Mawu gbɛ́ wǎn na lɛ é ɔ nɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é sɔgbe ɖɔ è ni na akwɛ mɛɖé nú é ni dó nyi akɔ, xɔ azɔ, alǒ nu ahan mú na ǎ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9, 10; 2 Kɔlɛntinu lɛ 7:1) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, é sɔgbe ɖɔ è ni na akwɛ mɛ e kpé nǔ wu, bo na kpé nukún dó éɖesunɔ wu ɖò akwɛ linu, bo ka ɖò fɔnlín ɖi wɛ é ǎ.—2 Tɛsalonikinu lɛ 3:10.

Enyi mǐ nɔ na nǔ mɛ ɖevo lɛ ganji, bo ka nɔ dóvɛ̌ nú xwédo mǐɖesunɔ tɔn ɔ nɛ. Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ tatɔ́ xwédo tɔn lɛ ɖó na nɔ sú hudo xwédo yetɔn lɛ tɔn sín dò. (1 Timɔtée 5:8) É sɔgbe ɖɔ tatɔ́ xwédo tɔn ɖé ni nɔ na nǔ mɛ ɖevo lɛ ganji bo ka na wɔn ya nú xwédo éɖesunɔ tɔn ǎ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Jezu dóhwɛ mɛ ɖěɖee nɔ gbɛ́ nukún kpé dó mɛjitɔ́ mɛxomɔ yetɔn lɛ wu, bo nɔ ɖɔ ɖɔ nǔ e emi ɖó lɛ é bǐ ɔ, “nǔ e è sɔ́ ɖ’ayǐ nú Mawu é” wɛ ye nyí lɛ é.—Maki 7:9-13.